Donderdag 5 juli vindt al weer de laatste raadsvergadering plaats voordat het zomerreces begint. Raadsactiviteiten worden pas weer in september opgepakt. Er staan drie financiële onderwerpen en bestemmingsplan Straethof op de agenda.

Bestemmingsplan Straethof

Het is de bedoeling dat dit bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld. Maar voor het zover is, zal er nog veel water door de Maas moeten stromen. In de commissievergadering werd klip en klaar duidelijk dat de wethouder tot het uiterste zal moeten gaan om het ongeschonden door de raad te krijgen.

De gemeente wil hier 29 huurappartementen in twee en drie lagen bouwen om tegemoet te komen aan het nijpende woningtekort. Omwonenden aan de Pastoor Maasstraat zijn met deze bouwmassa allerminst blij, getuige de inspreekster op de commissievergadering. “Wij zijn niet of nauwelijks aan de voorkant van het plan betrokken, communicatie met de gemeente was er niet of steeds te laat”. Omwonenden vinden dat het gebouw verder van de straatkant af moet en eigenlijk op het bouwvlak van de voormalige school. De aanwezige projectontwikkelaar: “Het plan is dan nauwelijks financieel haalbaar”.

De inspreekster kreeg de oppositiepartij CDA aan haar zijde. Het CDA vond dat burgerparticipatie hier echt in het geding is en gaf de wethouder tot donderdag a.s. de tijd om nog eens goed door te rekenen of een gewijzigd bouwplan wel ieders tevredenheid kan wegdragen. Ook VKP en AB’90 vroegen de wethouder te zoeken naar mogelijke aanpassingen.

Benieuwd of de emotie buigt voor het algemeen belang! Want volgens het CDA wint de ratio immers altijd!

Wat is een kadernota?

De ‘kadernota’ geeft richting aan het college van B&W hoe “de begroting” voor de komende jaren wordt opgesteld. Dat gebeurt in november. De lusten en lasten voor ons als inwoner van de gemeente Mill en Sint Hubert worden dan voor de toekomst zichtbaar gemaakt.

De kadernota 2019-2022 geeft een meerjarig positief financieel beeld; 2019 nog karig maar de jaren daarna tonnen voordelig! Halleluja... ruimte voor nieuw beleid?

Oef... de Jaarrekening 2017: winst van 1 mln. euro!

Onze gemeente heeft een omzet van 26 mln. en een eigen vermogen van 13 mln euro. De raad sluit de boeken met een positief resultaat van € 1.007.000 netto. Maar schijn bedriegt, ruim 4 ton daarvan heeft te maken met niet uitgevoerde werkzaamheden en wordt doorgeschoven naar volgende jaren. Het college wil de rest aan de algemene reserves toevoegen. Maar hebben AB’90, VKP en CDA geen andere plannen met dit bedrag?

Bestuursrapportage

In de ‘bestuursrapportage’ wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de (verwachte) afwijkingen, zowel financieel als niet-financieel ten opzichte van de begroting 2018. Het college heeft het moeilijk en verwacht uiteindelijk € 20.000 aan tekorten. Naast veel kleinere bedragen valt het volgende op: grote tekorten bij WMO en jeugdzorg, minder bouwleges, meer kosten bij openbare ruimte. Daarnaast extra meevallers vanuit het Rijk.

Theo van Eenbergen
AB’90