De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert laten jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van klanten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ook dit jaar geeft het grootste gedeelte van de ondervraagde inwoners aan tevreden te zijn. De ondersteuning vanuit de Wmo heeft voor hen een duidelijk effect op de zelfredzaamheid. Uit het CEO blijkt dat ruim driekwart van de mensen die een hulpaanvraag hebben ingediend, tevreden is over het contact. Meer dan 80% is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en vindt dat daardoor de zelfredzaamheid is toegenomen.

Het cliëntervaringsonderzoek

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 schrijft voor dat gemeenten ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitvoeren. De resultaten van het CEO moeten gepubliceerd worden. In het CEO wordt onderzocht hoe de cliënten de uitvoering van de Wmo in dat jaar hebben ervaren. Ook wordt nagegaan welk effect zij van de uitvoering hebben ondervonden voor wat betreft de verbetering van hun zelfredzaamheid of participatie en hoe zij zich kunnen handhaven in de samenleving. Gemeenten betrekken de uitkomsten bij het verbeteren van de uitvoering en het beleid van de Wmo. De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben het CEO over het jaar 2017 samen met de andere gemeenten uit de regio Brabant Noordoost-Oost laten uitvoeren door onderzoeksbureau BMC. Het onderzoek, in de vorm van schriftelijke enquêtes werd steekproefsgewijs gehouden onder inwoners die in 2017 een hulpvraag hebben ingediend in het kader van de Wmo.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog verbeterpunten zijn in de uitvoering van de Wmo. De term onafhankelijke cliëntondersteuner is ook dit jaar bij een aantal ondervraagde inwoners niet bekend. Wel blijkt uit een andere vraag uit het onderzoek dat inwoners vaak binnen het eigen netwerk voldoende ondersteuning weten te vinden. Daarnaast is gebleken dat niet iedereen weet waar zij moeten zijn met hun hulpvraag. De gemeenten gaan hierop actie ondernemen.

Vragen? Rapport inzien?

De enquêtes worden anoniem afgenomen. Het kan dus zijn dat mensen die deel hebben genomen nog steeds behoefte hebben aan contact met de gemeente. Mocht u nog naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek Wmo nog behoefte hebben aan contact, bel dan met het team Uitvoering Sociaal Domein via telefoonnummer 0485-396 783 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).

Wilt u het rapport inzien? Kijk dan op www.gemeente-mill.nl. Er ligt ook een kopie klaar op de leestafel in uw gemeentehuis.

Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u zien hoe de tevredenheid in andere gemeenten is. Kijk hiervoor bij de resultaten van de gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Wmo.