Naast de jaarlijkse behandeling van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2019-2022, stond de extra subsidie-aanvraag van de muziekverenigingen op de agenda. Een kleine agenda maar na vier uur vergaderen kon de voorzitter er een klap op geven. Niet nadat voorzitter Walraven en raadslid van Schipstal gelukgewenst werden met hun gezinsuitbreiding.

Subsidie

De plaatselijke harmonieën en fanfares (HaFa’s) kunnen rekenen op een extra storting in de clubkas van 10.000 euro. De subsidie die de gemeente betaalt voor het muziekonderwijs wordt verhoogd van 38.000 naar 48.000 euro per jaar. De muziekverenigingen kunnen dat geld goed gebruiken om hun oplopende tekorten van 23.000 euro te verminderen. Zo luidt het raadsvoorstel.

Keerzijde van succes

Met steun van de gemeente werd in 2014 het onderwijs door de plaatselijke HaFa’s opgezet. Met succes, zo blijkt. Keerzijde van dit succes is dat door de toename van het aantal muziekleerlingen de opleidingskosten stijgen. Zou de subsidie gelijk blijven, dan zou dat weer leiden tot een hogere ouderbijdrage van de 67 leerlingen. De muziekverenigingen wilden echter deze ouderbijdrage op een acceptabel niveau houden om vervolgens bij de gemeente de hand op te houden.

College hoeder van belangenverstrengeling?

VKP en vooral AB’90 hadden veel moeite met het raadsvoorstel van het college, omdat enerzijds een inspanningsverplichting om toekomstige tekorten terug te dringen ontbreekt en anderzijds subsidie oneerlijke concurrentie in de hand werkt. AB’90: “Wij vinden het oneerlijk t.o.v. andere aanbieders van muziekeducatie in onze gemeente. Het voelt niet goed om de ene organisatie te bevoordelen en de andere daarvan te weerhouden”. Kennelijk hanteert het college andere argumenten om HaFa’s, met een subsidie tegemoet te komen.

Inspreker MusicFun

Dat vond ook de inspreker van MusicFun aan het begin van de vergadering. Hij ging in op de lesgelden, die door subsidies bij de Hafa’s veel lager waren dan bij alle andere aanbieders van muziekonderwijs in onze gemeente. MusicFun met 33 muziekleerlingen een grote aanbieder in muziekeducatie wordt niet gesubsidieerd. “Daardoor zijn onze ouderbijdragen aanzienlijk hoger en dat voelt als onredelijk!”

Veel trompetgeschal CDA

Het CDA negeerde alle kritiek en gaf aan, het in stand houden van Hafa’s als “cultureel erfgoed” belangrijker te vinden dan discussies over acceptabele ouderbijdragen en oneerlijke concurrentie. Harde cijfers over verschillen in tarieven en feiten werden met geleerd klinkende onzin door het CDA weggewuifd. Is dat de reden waarom het college op één lijn zit met CDA en de HaFa’s?

Amendement van VKP

Het college wilde voor een periode van vier jaar telkens extra subsidie toekennen, maar hier stak de VKP een stokje voor. Hun amendement wijzigde het raadsvoorstel van jaarlijkse in een eenmalige subsidie van 10.000 euro. Evaluatie moet aantonen dat HaFa’s beter gaan samenwerken en tekorten terugdringen. AB’90 tegen het hele raadsvoorstel, zag in die evaluatie wel openingen voor vernieuwing en ging schoorvoetend akkoord. CDA vond de coalitiepartijen wantrouwend richting de HaFa’s en stemde als enige tegen het amendement.

Meerjarenbegroting 2019-2022

Over de meerjarenbegroting kunnen we kort zijn. Alle partijen vonden het een prima begroting, getuige ook het geringe aantal ingebrachte moties en amendementen. En discussies over: burgers meer betrekken bij besluitvorming, ontwikkelingen bestuurlijke samenwerking, onder één dak brengen van alle ambtenaren i.p.v. drie gemeentehuizen, afvalinzameling, communicatie naar de burgers, grondprijsdifferentiatie…etc. Enfin, luistert u zelf maar naar de raadsbeslagen op de website van de gemeente. https://www.gemeente-mill.nl.

Theo van Eenbergen, AB’90