Ja, ès de blèdjes valle dan valle ze, mar niemest kan ze zò moij nerlegge ès d’n bòm zelf. Ut is net un tapijt. Dès nou net nie woor zin ons M’rietje, want ut is net auwsùm; ut tapijt dù de blèdjes nó. Óó zin ik, vandoor netuurlek dè vliegend tapijt hier en door.

Nou hebbe veul mense ùnne gruwelèke hekel òn blèdjes op ut gazongras, van door òk zòveul bladblózers en zuigers en nie te vergeete de bladhèrke, bladmande en emmers en kruiwááge’s. De winkels ligge er vol mè.
Di alles um die blèdjes bij mèkaar te hèrke en te verzamele.
Zelfs de Gemente dùtter òn mee. Die zette overal van die groewte mánde ner en ès ze dan vol zing dan brenge ze al die blèdjes nor de Gementewerf en door verzamele zellie, ze dan op enne groewte’n hoop.
Vruger waar dè veul hendiger, d’n bòm liet de bledjes òk gewoon valle en wor ze viele dur laage ze. Niks blooze of zuige of bij mekaar hèrke, gewoon laote ligge en al dè wèrrik wà wij dur nou mè hebbe dè din Jan de wind wel, die blies gewoon alles op z’n plàts.
Ut gezegde; Blad òn d’n bòm op Sint Martijn, dan zal ‘r unne strenge winter zijn!
Nou denk ik dè òk want dur zing van di jaor òk veul eikels...
Sint Martijn is alle jaor op den elfde van d’n elfde, ééve gaaw ès de nééij Prinse en Prinsesse.
Ja, november is aalt un drukke mònd. Ut begint al mè Allerziele en Allerheilge en ès gè al un vèèrke het vùr de slacht, dan moet dè dees mònd gebeure want november is òk aalt de slachtmònd.
November brengt duk òk kàwwer weer mè zich mee en gè het kans op novemberstùrme en dan zing tigge Sunterklòs alle beum zò kaol ès ùn luis en ziede de maon dur de beum schijne.
Vandoor dè Sunterklòsliedje van; Zie de maan schijnt door de bome… en di alles kumt allemòl, behalve vùrt vèerke, elk jaor wer trug,
ès de blèdjes valle...

Hawdoe
Pietje de Grondwerker