Via deze college column hebben wij u eerder geïnformeerd over de stappen die we aan het zetten zijn om een einde te maken aan de illegale bewoning op het voormalige woonwagenkamp aan de Mergen/Kampweg. In deze editie een update.

Verschillende mogelijkheden

Om als gemeente een einde te kunnen maken aan deze illegale situatie, hebben we een aantal mogelijkheden tot onze beschikking. Dat begint natuurlijk met de vraag aan deze mensen of ze zelf vertrekken van het stuk gemeentegrond waar ze ongevraagd en zonder toestemming staan. Omdat deze personen daar tot nu toe helaas geen gehoor aan hebben gegeven, hebben we twee bestuursrechtelijke middelen ingezet; de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. De last onder dwangsom geeft de overtreders eerst een termijn om zelf een einde aan de situatie te maken, daarna wordt een dwangsom opgelegd. De last onder bestuursdwang biedt de mogelijkheid om zelf een einde aan de situatie te maken, bijvoorbeeld door een ontruiming.

Rechtszaken

Tegen beide juridische stappen hebben deze mensen een voorlopige voorziening aangevraagd. Dat betekent dat de rechter gaat bepalen of de opgelegde ‘last’ terecht is en deze dus ook daadwerkelijk mag worden opgelegd. Beide rechtszaken zijn inmiddels achter de rug en beide heeft de gemeente gewonnen. Dat betekent dat de rechter dus akkoord is gegaan met de boete van 20.000 euro per caravan die we hebben opgelegd en dat de gemeente toestemming heeft om te gaan ontruimen.

Sterk staan

Om daarnaast nog voor elkaar te krijgen dat er na de ontruiming niet meteen weer opnieuw sprake is van illegale bewoning op deze plek, hebben we de situatie daarnaast ook voorgelegd aan de civiele rechter via een kort geding. Dit kort geding was op maandag 12 november, de uitspraak zal zijn op 26 november. Ook loopt er nog een strafrechtelijk proces.
Om sterker te kunnen staan bij de ontruiming, en dit ook voor langere tijd goed te kunnen regelen, zal deze pas plaatsvinden na de uitspraak van het kort geding. Hierover hebben we al voorbereidende gesprekken met de politie en het OM.

Gesprek

Het is jammer dat al deze (ook nog eens tijdrovende en dure) stappen nodig zijn om een einde te kunnen maken aan deze situatie. Veel beter zou het zijn geweest als deze personen met hun caravans zelf waren vertrokken. Hierover hadden wij graag het gesprek gevoerd, maar door meerdere afzeggingen van hun zijde (door hun advocaat) is dit helaas niet gelukt.

Respect

We hebben het al vaker gezegd. We hebben respect voor mensen die willen opkomen voor hun rechten en idealen. Wat dat betreft vinden we ook dat de boodschap die de broers hebben willen afgeven, is geslaagd. Het heeft zelfs landelijke aandacht en navolging gekregen.
We vinden echter ook nog steeds dat het maken van een statement moet gaan volgens de juiste regels en niet tot overlast van onze inwoners en dan vooral de direct omwonenden. Daarom zetten wij alle stappen die nodig zijn om zo snel mogelijk een goed einde te kunnen maken aan deze situatie.
Ondertussen werken we door aan onze regionale woonvisie waar ook de woonwagenbewoning in de regio een plek zal krijgen. Dit doen we samen met de samenwerkende gemeenten, onze partners als de woningcorporatie en betrokkenen.

We houden u op de hoogte.

Burgemeester Antoine Walraven
Wethouder Erik van Daal
Wethouder Jos van den Boogaart