De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft op 30 januari 2020 tijdens zijn vergadering unaniem gekozen voor aansluiting op het herindelingsproces richting de gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022.

Met een opkomstpercentage van 61%, waarvan 75% koos voor samenvoeging met de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis, gaf u tijdens de inwonersraadpleging op 23 januari hiervoor een duidelijk signaal af. Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bereidheid om in zo’n grote getalen naar de stembureaus te komen. We mogen met elkaar trots zijn op dit hoge opkomstpercentage en de duidelijke koers.

De fusiepartners Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis hebben ons na de raadsvergadering met een prachtige taart welkom geheten in het lopende herindelingsproces en zien ernaar uit om ons direct als volwaardig en gelijkwaardige partner in het proces op te nemen. Daarnaast hebben we van de betreffende gemeenteraden en colleges een welkomstbrief ontvangen waarin wij van harte worden uitgenodigd om samen te werken aan de vorming van een krachtige en prachtige gemeente Land van Cuijk.

Uiteraard pakken wij, de gemeenteraad en het college, de handschoen op om vol enthousiasme en met energie aan het werk te gaan om deze uitdaging tot een succes te maken. Het is de komende periode zaak om de handen ineen te slaan en de belangen van onze mooie gemeente zo goed mogelijk te behartigen op weg naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. In het belang van onze inwoners moeten we ervoor zorgen dat al het moois in onze gemeente wordt geborgd en dat onze ambities ook in de toekomst kunnen worden waar gemaakt. Uiteraard wordt u op verschillende momenten bij dit proces betrokken. Ook dan vertrouw ik op uw betrokkenheid en inzet. Gezamenlijk zetten we er de schouders onder, want wij zijn de architecten van onze eigen toekomst in het Land van Cuijk.

Herindelingsproces

Het herindelingsproces dat de voornoemde drie gemeenten al ruim een jaar doorlopen gaat onverminderd door. De personele, financiële en organisatorische voorbereidingen richting fusiedatum worden op dit moment getroffen. Het wettelijke proces dat bij een herindeling hoort, wordt vanwege de aansluiting van onze gemeente Mill en Sint Hubert deels over gedaan. Het herindelingsontwerp dat eind oktober 2019 door drie raden werd vastgesteld en dat tot eind december voor zienswijzen voorlag, wordt herschreven tot een herindelingsontwerp voor vier gemeenten.

Herindelingsontwerp

Dit nieuwe herindelingsontwerp voor vier gemeenten wordt gebaseerd op de kaders en uitgangspunten zoals eerder door de gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis vastgesteld tijdens het herindelingsproces dat zij gedrieën hebben doorlopen. Hierdoor staan de visie op de nieuwe gemeente, de waarborgen rondom kernendemocratie en het uitvoeringsprogramma Sint Anthonis, de naamgeving van de nieuwe gemeente en de datum van herindeling 01-01-2022 niet ter discussie. Op 26 maart zullen de vier gemeenteraden het herindelingsontwerp vaststellen. Dan treedt opnieuw een termijn van 8 weken in werking waarin inwoners en buurgemeenten hun zienswijze mogen geven op dit voornemen tot herindeling van deze vier gemeenten. Hieruit volgt het herindelingsadvies.

Herindelingsadvies

Als alles volgens planning verloopt, gaan de vier raden op 24 juni 2020 het herindelingsadvies vaststellen, dat wordt voorgelegd aan de provincie en dan achtereenvolgens aan het Ministerie van BZK, de Raad van State, de Tweede en tot slot de Eerste Kamer. In november 2021 vinden dan de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Onze nieuwe gemeente gaat dan per 1 januari 2022 van start.