Elk half jaar – per 1 januari en per 1 juli – wordt het wettelijk minimumloon geïndexeerd. Per 1 juli 2024 wil het demissionaire kabinet dat er nog een extra verhoging van 1,2% bovenop komt. Hierdoor stijgt het minimumloon naar verwachting van € 13,27 per uur naar minimaal € 13,43 per uur.

Door de stijging van het wettelijk minimumloon, moeten u uw werknemers die het minimumloon verdienen meer gaan betalen. Het blijft echter niet alleen daarbij. Het minimum dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) voorschrijft, werkt namelijk door in vele andere regelingen. Zo kunnen tegemoetkomingen waarop uw onderneming recht kan hebben op een bepaalde manier aan het minimumloon zijn gekoppeld. Denk hierbij aan het lage-inkomensvoordeel, de loondispensatie en loonkostensubsidie. Daarnaast heeft de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon gevolgen voor de diverse socialezekerheidsuitkeringen. De meeste socialezekerheidsregelingen zijn gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon. De uitkering bedraagt meestal (maximaal) een bepaald percentage van het minimumloon. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uitkeringen op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW), de Algemene ouderdomswet (AOW), de Participatiewet en Wajong. Ook de inkomensgrenzen voor de huur- en zorgtoeslag hangen hiermee samen.

Er kan ook een koppeling bestaan met de ontwikkeling van het minimumloon, zoals de procentuele stijging ervan. Dat is onder meer het geval bij loongerelateerde uitkeringen op grond van de:

  • Wet arbeid en zorg (WAZO);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet (ZW) en het bijbehorende maximumdagloon.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.