Ja zeg dè wel. Volgès ming waar d’r alleman. Ik zou zoewe, nie, ieën, twieje, drééj, kunne zegge wieter nie ware. Nou wáárt òk bèkant vur niks en dè telt, zoewe lijkt ’t wel, mè die àwwèrre beurs in Fitláánd, verlééje week. Ja ’t waar ieën gróót grijs leger wàtter tusse de króóme deur schoefelde. Dur waar dan òk van alles en nog wà te zien en te kóóp.

De brandweer waar d’r mè rookmelders en de beste plàts um die op te hange is tigge ’t plafòn aon, zoewe zinne ze. Mar nou gù zo’n ding af um dè de piepers koke en dan dieje wàssum d’r tigge’n òn slùt. Niks òn de háánd, mar ziet zo’n ding mar is stil te krijge. Gè moet op ùnne stoel klimme um bij dè knùpke, zien te kàmme en in te douwe en dan blijkt dè ouw vingers net te dik zing. Ieën geluk is, ès de batterije leeg zing, hàwt ’t piepe op. Òk ware d’r  èlektriese fietse  en dur ist eigelek net auwsum ès mè die rookmelders, ès de batterij op is en gè moet zelf wer volop trappe,  beginde zelf te piepe van muujigheid.
Mar d’r ware òk hieël mòij dinge, bèvurbèld mòij ermbáánde en halskettinge mè hartjes d’r aon en in die hartjes en ermbáánde zate dan magnete  mè plus en min en die hááwe jou dan in evewicht en alle kwaaltjes die wij zoewe vort hebbe worre dan minder of ze gòn weg.
Ik stond zelf in de króóm  van’t Seniore Hobby Centrum, ùm ollie nor ’t Hobbycentrum te krijge, mar bèkant niemest het ‘r tijd.
Tiggenover ons stond zònne kroom dur dinne ze schoen ònmete. Degene die dè liete doen moese wel d’r schoen en d’r sokke uitdoen. Bij veul van onze leeftijd is dè op zich al unne halsbrekende’n toer. De ekstersóóge  die vur d’n dag kwame knipperde nogal tigge ’t felle zonlicht wàtter nor binne scheen. Gè kont òn dè knipperre zien dèsse al lang niemer int licht gewist ware en onder d’n blóóten Hemmel. Nou wil ’t toeval dè ik die mense mè die eksteróóge d’r van af kan helpe en dè heb ik dan òk bij veul gedòn. Ik vat ’n potlood, teken ’n kringskè um die ekstersóóg en gè bent ‘r vanaf want nou hèdde ’n kreije óóg.
Onze Pastoer, òk door en ’n bitje sjaloers op al dè volk, zin tigge ming;

Wàn drukte…

Haw doe!
Pietje de Grondwerker