In de afgelopen weken was er een korte raadsvergadering en hebben twee commissievergaderingen plaatsgevonden. A.s. donderdag staat weer een reguliere raadsvergadering op de agenda.

Accountant maakt Mill rijker!

Was de conceptjaarrekening in mei door de accountants van Deloitte goedgekeurd, behoudens de gegevens over de jeugdzorg, wmo en de arbeidsparticipatie (Bij alle 390 gemeenten het geval). Een nieuwe club accountants van Deloitte ontdekte later in dezelfde jaarrekening een onterechte boeking van de voorziening groot onderhoud gebouwen. Het onderhoudsplan was niet voldoende. De raad werd bijeengeroepen om deze voorziening van € 800.000 ongedaan te maken en tegelijkertijd met een reserve het eigen vermogen van onze gemeente te vergroten. We zijn tijdelijk 8 ton rijker geworden!

Sabes

In de commissievergadering Sabes (samenleving en bestuur) kwam een drietal onderwerpen aan de orde. Het ouderenbeleid dat dit jaar afloopt, wordt met instemming van Adviesraad Sociaal Domein (Burgerparticipatieraad) met één jaar verlengd. De Participatiewet over beschut werk en Wsw wordt door 11 omringende gemeenten uitbesteed aan IBN. In navolging van een toegewijd betoog van Dorpslijst Langenboom, waren alle partijen het er over eens dat met de uitvoering van de participatiewet door het IBN iedereen het beste gediend is. Beide agendapunten worden in de raad als hamerstuk behandeld.

Het stoute jongetje in de klas roert zich weer

Het derde agendapunt: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio kende in de ogen van AB’90 nog geen goedkeuring, ook niet na tekst en uitleg van portefeuillehouder burgemeester Walraven. AB’90 en VKP uitten zorgen over de inspraak van kleine gemeenten bij de Veiligheidsregio, die door de wijziging nog geringer wordt. AB’90 wil dit raadsvoorstel nader bestuderen, mede omdat dit onderwerp in gemeente Den Bosch van de agenda gehaald werd en in Oss gewijzigd is vastgesteld. Bekend is dat de Veiligheidsregio nogal eens eigen koers vaart. Verdere discussie wordt dan ook in de raad gevoerd.

Economie en ruimte

Op de agenda van deze commissie stond het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan Mill Centrum. Enkele witte plekken op de kaart gaven aanleiding tot discussie. Deze witte plekken zijn nog niet bestemd, omdat het onduidelijk is wat de ontwikkelingen hierop zijn. Dat betekent overigens voor deze plekken dat het oude plan blijft gelden, tot er opnieuw een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het betreft o.a. het pand van Jan Linders en de locatie Straethof. Omdat tekstueel het e.e.a. nog wat aangepast moet worden, komt het onderwerp in de raadsvergadering terug en zal ieders goedkeuring kunnen wegdragen.

Het riekt...

Anders verging het met het raadsvoorstel: “Verklaring van geen bedenkingen Volkelseweg 57”, bij ons bekend als de mestvergister. Als onderdeel van de Provinciaalse vergunningprocedure milieu en geurverordening, zou onze gemeente een verklaring moeten afgeven, dat er geen bedenkingen (klachten) zijn over de uitbreiding van deze mestvergister. Nou die waren er zeker wel. De capaciteit van 50.000 ton mestverwerking wordt verdubbeld. AB’90: “Wat doet dat met de geur en uitstoot in de omgeving?” VKP: “Consequenties zijn nog niet te overzien!” En het CDA vond het jammer dat de ondernemer niet met de omgeving en raad hierover gecommuniceerd heeft. Kortom, de inhoud van dit raadsvoorstel riekt! En zal zoals het nu voorligt geen instemming van de raad krijgen. Je kunt per slot van rekening niet overal schijt aan hebben!

Theo van Eenbergen AB’90