Wette gullie wel dè d’n “trekhook” ’t méést gèwilde àssèswaar is, van wà gè wel nie allemòl, op of onder oewen auto kunt laote make.

Nou zulde gullie wel denke wor hettie ’t toch over. Ja, gè zouwt mar is wille gòn fietse òn d’n andere kant van Nèdderláánd en gè het gènne’n trekhook. Dan kunde dè moij vergééte. ’T Is zelfs zoewe dè ik bèkant òn d’n auto kan zien of die mense fietse hebbe. Hebbe zè ’n bitje, unne wà awwère auto, mè unne nééije trekhook, dan hebbe zè host zeker òk ’n par nééij fietse. Hebbe zè d’r tege, ùnne spiksplinter nééije auto, zonder trekhook, mar wel òn iedere kant van de room unne ruitewisser, nou dan wieët ik host zeker dèsse gèn fietse hebbe.
Ja, misschien nog zo’n aaw sjees van net nò d’n òrlog mè zònne aawverwetste dynamo d’r op en zònne hard lere zaal van’t merk Lepper worg gè nò unne klilometer fietse, ’t merk Lepper, in spiegelschrift in bééij oew bille nog minstens ’n week kunt leze. Toen haide òk nog van die mica jasbeschermers en van die FIFA stieke en nog zo`n kettingkáást mè zònne sòrt schoenveter on d’n onderkant en óó ja, mè nog ’n fietsbel wòr gè zònne hendel olling op en neer moest doen, woude kunnen belle.
Dè wááre nog is fietse; hoe vlugger en hoe harder gè trapte hoe harder gè òk gingt. Tiggewòrrig mè al die versnellinge en accu’s gòn ze zeker nie harder ès vruger. Kòpte nou ònverwáágs unne Neije fietsendrager dan is de kans hieël erg gróót dègge òk twieje nééij fietse moet kóópe ùmdè ’t net nie páást mè d’n trapèrm. Mar kopte d’r téége twieje nééij fietse dan zulde nou net krek zien dè de fietsendrager nie páást. Kòpte alles nèijt, nééij fietse, unne nééije fietsendrager en unne nééije auto dan zulde wer net krek zien, dan páást d’n “trekhook” wer nie.
Niks better en hendigger ès fietse, vur Pater Konings, hier in ons eige Gemènte, zonder auto, fietsendrager of “trekhook”.

Haw doe
Pietje de Grondwerker