Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten om de implementatietermijn van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de Wet DBA) te verlengen tot 1 januari 2018.

Door deze termijnverlenging wordt ook de repressieve handhaving van de DBA opgeschort: zzp-ers en hun opdrachtgevers krijgen tot 2018 geen naheffing of boete. Voor ‘kwaadwillenden’ geldt dat niet: voor hen blijft 1 mei 2017 de datum waarop repressieve handhaving ingaat.

De Wet DBA moet zzp-ers meer bescherming bieden én schijnzelfstandigheid tegengaan. De wet is per 1 mei 2016, de dag van de arbeid, in werking getreden. Door de Wet DBA vervalt de verklaring arbeidsrelatie, de VAR, en daarmee ook de vrijwaring voor de opdrachtgever dat de zzp-er niet bij hem in loondienst is. Onder de nieuwe wettelijke regeling kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer hun contractuele relatie door de Belastingdienst laten beoordelen om zekerheid te krijgen over de loonheffing. Ook kunnen zij gebruik maken van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Opdrachtgevers moeten onder de DBA – anders dan onder de VAR – steeds weer controleren of de zzp-er zijn werkzaamheden verricht in overeenstemming met de goedgekeurde overeenkomst.

Het gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst is niet verplicht: als duidelijk is dat de zzp-er niet in loondienst is bij de opdrachtgever en dat hij zelfstandig een onderneming drijft, is overleg vooraf met de Belastingdienst overbodig.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om hun arbeidsrelatie aan te passen aan de nieuwe regeling. De Belastingdienst zal in deze periode niet repressief handhaven. Dat betekent geen naheffingen en boete. Voorwaarde is wel dat opdrachtgever én zzp-er bezig zijn om hun arbeidsrelatie zodanig te structureren dat volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt.

Staatssecretaris Wiebes heeft de implementatietermijn opgeschort tot – in elk geval – 1 januari 2018. Dat uitstel geeft het kabinet de tijd voor een herijking van de criteria van de dienstbetrekking. Het onderscheid tussen ondernemerschap en een dienstbetrekking uit het huidige arbeidsrecht sluit niet meer aan bij de praktijk. Het gaat daarbij met name om de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’. Deze criteria zijn aan herijking toe. Het kabinet hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

De DBA-implementatietermijn wordt niet verlengd voor ‘evident kwaadwillenden’: de Belastingdienst start per 1 mei 2017 voor deze groep met het repressief handhavingsbeleid.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.