Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 7 februari 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 22 januari 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 7 februari besproken worden. Hierop staat o.a. visie de Kuilen, beheersplan Groen 2019-2023, speelruimteplan 2019-2023, centrumregeling Jeugdzorg, het raadsperspectief op jeugdzorg, beleidsplan openbare verlichting, het rapport van de Rekenkamercommissie LvC en de kadernota's van ODBN, Brabants Historisch informatiecentrum, werkvoorzieningschap en het Regionaal Bureau leerplicht.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 22 januari 2019 naar gemeenschapsaccommodatie De Jachthoorn in Sint Hubert. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 7 februari kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar raadsinformatie daarna naar raadsinformatie actueel en via kalender naar de datum van de commissievergaderingen en de raadsvergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 27 november 2018
  • Rondvraag
  • Bespreking agenda raadsvergadering van 7 februari 2019
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 / www.vierkernenpartij.nl.