De gemeenteraden van het Land van Cuijk organiseren op woensdag 28 september a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis te Cuijk (Louis Jansenplein 1, 5431 BV) een themabijeenkomst.

De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom! Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 - 19.35 uur: Opening door burgemeester Wim Hillenaar

19.35 - 19.45 uur: Nieuws van de rekenkamercommissie Land van Cuijk
De heer André Hengeveld (voorzitter rekenkamercommissie) informeert de raden over de lopende en onlangs afgesloten onderzoeken.

19.45 - 20.15 uur: Voortgang uitvoeringsagenda 2016/2017
In 2013 stelden de raden de Strategische visie voor het Land van Cuijk vast. Onlangs hebben de raden de uitvoeringsagenda 2016/2017 vastgesteld. Met de twaalf projecten wordt verder gebouwd aan het Land van Cuijk. De raden hebben toen tevens keuzes gemaakt voor de organisatie van de uitvoering en besloten de noodzakelijke middelen te reserveren. De voorzitter van de stuurgroep, burgemeester Antoine Walraven, gaat in op de voortgang.

20.15 - 20.45 uur: Voortgang verkenning toekomstige samenwerking
In juni/juli van dit jaar hebben de raden besloten om een verkenning uit te voeren naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking. De heer Henk Siroen, voorzitter van het Regieteam raden Land van Cuijk, informeert de raden over de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven.

20.45 - 21.00 uur: Pauze

21.00 - 22.00 uur: Deelsessie 1: Jeugdzorg
Jeugdzorg is sinds 2015 een taak van de gemeente. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk werken intensief samen om hier invulling aan te geven. Er wordt  teruggeblikt op 2015, stilgestaan bij hoe het nu gaat en vooruitgekeken naar 2017. Dit zowel inhoudelijk als cijfermatig. De raden worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het inkoopbesluit. Een belangrijk onderwerp in dit inkoopbesluit is het voorkomen van problematische wachtlijsten. Daar wordt nader op ingegaan.

21.00 - 22.00 uur: Deelsessie 2: Doelmatige samenwerking afvalwaterketen
Eind 2011 stemden de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en het waterschap Aa en Maas in met de vorming van een samenwerkingsverband voor Doelmatig Waterbeheer in de regio Land van Cuijk. De aanleiding hiervoor lag in het landelijke Bestuursakkoord Water van april 2011. Dit akkoord beoogde de invulling van de regionale samenwerking in de (afval)waterketen. In het Land van Cuijk is hier tijdig invulling aan gegeven door het aangaan van “Het bestuursakkoord doelmatige samenwerking afvalwaterketen 2013-2017”. Het bestuursakkoord kent een aantal doelstellingen op het gebied van kostenbesparing, kwaliteit en verminderen kwetsbaarheid. De raden worden geïnformeerd over de inhoud van het bestuursakkoord en de uitvoering daarvan. Ook wordt stilgestaan bij de wateroverlast waarmee we in juni werden geconfronteerd. 

22.00 uur: Afsluiting door burgemeester Wim Hillenaar