Hebt u ook interesse om mee te praten over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 8 februari 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 23 januari 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 8 februari besproken worden. Op de agenda staat o.a. de nota koers Maatschappelijke opvang 2017-2022, de nota ouderenbeleid 2018, verbeteren onderhoudskwaliteit openbaar groen, kadernota Omgevingsdienst 2019, koersdocument en Participatienota implementatie Omgevingswet, bestemmingplan Buitengebied Mill en Sint Hubert, bestemmingsplan Korenbloemstraat-Voordijk, plan van aanpak toekomst Land van Cuijk, het rapport van de rekenkamercommissie Land van Cuijk over “Grijs en groen is best te doen” en de consultatietaken en positie Regieteam raden Land van Cuijk.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 23 januari 2018 naar gemeenschapsaccommodatie De Wilg in Wilbertoord. Aanvang: 20.00 uur.
Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 8 februari kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 28 november 2017
  • Rondvraag
  • Bespreking agenda raadsvergadering van 8 februari 2018
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489 / www.vierkernenpartij.nl.