Het crossen op het circuit De Kuilen behoort binnenkort tot het verleden. Zo besloot de gemeenteraad afgelopen donderdag onder grote publieke belangstelling.

Zowel bij de raadsvergadering als een week eerder tijdens de commissievergadering zat de publieke tribune vol met motor- natuurliefhebbers. Twee uren vergaderen waren nodig geweest om tot dit besluit te komen.

Erfpachtrecht vervalt

In de commissievergadering vielen de juristen over elkaar heen met publiek- en privaatrechtelijke mogelijk- en onmogelijkheden. Twintig jaar geleden kocht de gemeente het crossterrein van de motorclub en vestigde daarop een erfpachtrecht voor 20 jaar. In april van dit jaar vervalt dat recht voor de motorclub, waarbij de gemeente geen kans meer ziet om dat te verlengen.

Visie de Kuilen

Enkele jaren geleden is de ‘Structuurvisie Mill en Sint Hubert’ vastgesteld, waarin een beeld van onze gemeente in de toekomst geschetst wordt met daarin opgenomen het gebied van De Kuilen. Alle belanghebbenden en omwonenden hebben in deze toekomstvisie hun inbreng gehad en kennelijk past het huidige motorcrossen in deze visie niet meer. Ook de Provincie is geen voorstander van een crossterrein in ecologische verbindingszones.

Onbehoorlijk bestuur of onwil?

In de commissievergadering had de wethouder uitvoerig stilgestaan bij de feiten, waarom het verlengen van het overgangsrecht (lees: verlengen van de erfpacht) in aller redelijkheid niet meer kan. Het zou gezien worden als onbehoorlijk bestuur. Ook zou het crossen nieuwe ontwikkelingen op gebied van natuur en recreatie belemmeren. CDA betwijfelde dat: “Kan de gemeente niet of wil ze gewoonweg niet?”
Het CDA: “Er is vooraf veel te weinig verdiepende discussie gevoerd over crossmogelijkheden. Dus nu geen besluiten nemen, maar uitstellen tot nader onderzoek”.

Motie AB’90

VKP en AB’90 zagen in verband met juridische consequenties niets in een eventuele verlenging van de erfpacht en zochten een oplossing op langere termijn. Met een motie van AB’90, ondersteund door de VKP werd het college opgedragen samen met de 5 gemeenten in het Land van Cuijk te gaan kijken naar de best mogelijke locatie voor een nieuw regionaal motorcrossterrein. Daarnaast moet op korte termijn een oplossing gevonden worden voor een alternatief circuit.

Politiek garen spinnen

Weliswaar toonde het CDA enige sympathie voor die motie, maar vond het meer blij maken met een dode mus. “Het alternatief komt te laat. De motorclub wordt de dupe, omdat de raad nu miskleunt”. Daarom verwierp het CDA de motie van AB’90 en stemde ook niet in met het raadsbesluit om de Visie op De Kuilen vast te stellen. Overigens toonde het CDA niet veel interesse in een visie en had meer oog voor de emotionele situatie van de motorclub. Immers hier was politiek garen bij te spinnen, echter hun motie en amendement haalden de eindstreep niet.
Het college is nu aan zet om zo snel mogelijk met de Provincie en omliggende gemeenten, waar soortgelijke problemen zijn, in overleg te treden om de Millse crossers na april weer aan het crossen te krijgen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Deze motie (niet betrekkend hebbend op een raadsagendapunt) over de N-264 in Sint Hubert werd door AB’90, VKP en CDA gezamenlijk ingediend. Een groot aantal zorgpunten over toenemende verkeersintensiteit, herinrichting kom van Sint Hubert en communicatie met de Provincie, moet het college bij Gedeputeerde Staten kenbaar moeten, zo luidt de strekking van de motie.

Theo van Eenbergen, AB’90