Als leden van de gemeenteraad stemmen wij als CDA voor goede raadsvoorstellen. Vanuit een positief kritische blik proberen we voorstellen soms beter te maken. En we geven regelmatig advies over hoe het bestuur en ambtelijke organisatie zichzelf kan verbeteren.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor financieel verantwoordelijk beleid en kunnen dus niet zomaar instemmen.

De meerjarenbegroting die afgelopen 7 november ter besluitvorming bij de gemeenteraad voorlag loopt tot en met 2023. De komende jaren staan er besluiten op onze agenda, en die bij buurgemeenten die grote consequenties voor de begroting zullen hebben. We vinden het vreemd dat hierover in de inleiding of risicoparagraaf wordt gezwegen.

Cuijk treed medio 2022 uit de werkorganisatie Cuijk-Grave-Mill. Dit betekent dat we vanaf 2023 een nieuwe ambtelijke structuur hebben of we mogelijk mensen elders moeten inhuren. Hierdoor zullen we nauwelijks nog huurinkomsten ontvangen voor het gemeentehuis en zijn we waarschijnlijk genoodzaakt om relatief hoge kosten te maken. Daarnaast heeft de regionale Brandweer de huur van een groot deel van het gemeentehuis opgezegd. Voorstellen vanuit het CDA om het gemeentehuis te verkopen en de locatie te bestemmen voor woningbouw, hebben tot nu toe geen meerderheid gehaald. Evenals het voorstel voor herindeling Land van Cuijk.

Gedurende het lopende begrotingsjaar ontvangen we twee keer per jaar een tussentijdse financiële bestuursrapportage. Kort voor de begrotingsbehandeling ontvingen wij het bericht dat onze gemeente de komende jaren enkele tonnen per jaar minder geld vanuit het rijk zal krijgen. Grond opbrengsten zouden mogelijk moeten worden ingezet om de begroting sluitend te krijgen. Wij hebben geleerd dat je structurele kosten niet met incidentele inkomsten moet dekken.

Daarnaast het volgende. De Wethouder Lindersstraat in Wilbertoord, zal in 2023 grondig worden opgeknapt en in Langenboom wordt gewerkt aan een grootschalig toekomstplan. De financiële gevolgen van deze belangrijke projecten zijn nog niet in de begroting opgenomen. We begrijpen dat je niet alles volledig in kaart kunt hebben gebracht, wel zou je de financiële consequenties in de risicoparagraaf kunnen benoemen.

Tenslotte zien we dat de solvabiliteit (verhouding vreemd vermogen – eigen vermogen) van onze gemeente structureel daalt richting de ondergrens van 20%. En dat er dusdanig aan de begroting is gesleuteld (ontlucht), dat er nauwelijks nog extra ruimte is voor het opvangen van financiële tekorten. Daarnaast is de ruimte om de OZB te verhogen ook vrijwel op. Als je dat al zou willen in de wetenschap dat de woonlasten in onze gemeente al hoog zijn.

Om bovenstaande redenen hebben we als CDA fractie, na een zorgvuldige afweging, besloten geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor de gemeentelijke begroting 2020-2023 waarin wat ons betreft te weinig rekening is gehouden met een aantal investeringen en risico’s.

www.cdamill.nl