‘Samen sterk in het Land van Cuijk’ is ontegenzeggelijk wat wij allemaal willen, terwijl in het verlengde daarvan, in één adem opheffing van onze gemeente ter discussie lijkt te staan.

Berichten in de media doen ons voor, dat een zelfstandige gemeente niet wil samenwerken en dat onze mooie gemeente met zoveel actieve inwoners in verenigings- en bedrijfsleven op het punt van instorten staat. In de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft AB’90 vele gesprekken over de toekomst van onze gemeente gevoerd, deze gesprekken hebben altijd het beste met onze gemeente voor ogen gehad en AB’90 heldere kaders gebracht.

Bestuur dicht bij de burger

Kaders als financiële daad- en bestuurskracht, kwaliteit van de dienstverlening en vooral bestuur kort bij de burger zijn belangrijk om weten of de huidige organisatievorm nog past bij de gestelde doelen. De ambtelijke samenwerking Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert (CGM) was bij oprichting ca. 6 jaar geleden tamelijk uniek in gemeenteland. Na wat opstartproblemen draait de werkorganisatie inmiddels kwalitatief op professionele wijze tegen relatief lage(re)kosten. Omdat het bestuur nu dicht bij haar inwoners en bedrijven staat, bereikt onze gemeente de schaalvoordelen van een grote(re) gemeente met de gewenste lage(re) kosten en hogere kwaliteit van dienstverlening. Hierdoor heeft men meer aandacht voor de Millse maat van zaken die in Wilbertoord, Sint Hubert, Langenboom en Mill spelen.

‘Cuijk zet discussie op scherp’

Ondanks het enthousiasme van AB’90 voor de huidige CGM-samenwerking met Grave en Cuijk zijn er ontwikkelingen die deze samenwerking sterk veranderen. Inmiddels is duidelijk geworden dat Cuijk haar gemeente wil opschalen met Boxmeer en Sint Anthonis en vervolgens heeft zij ook aangegeven uit de ambtelijke samenwerking CGM te willen treden. Daarop nam AB’90 het initiatief om een informatieavond voor onze inwoners te organiseren, die op 23 september jl. heeft plaatsgevonden.

Zienswijzen,... ja welke?

Na het vaststellen van het voorlopige herindelingsontwerp hebben Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis aangegeven in gesprek te willen gaan met de omliggende gemeenten. Ondertussen is er ruimte voor de omliggende gemeenten om zienswijzen in te dienen. Zienswijzen waarin wij duidelijk kunnen maken hoe belangen voor onze gemeente het best gediend kunnen worden. Op 12 december worden in een openbaar debat o.a. de zienswijzen besproken. Overigens wordt er in die raadsvergadering geen besluit genomen over opheffen of aansluiten bij de fusiegemeente.

‘Werken aan krachtige kernen’

AB’90 is sterk voorstander van echte kernendemocratie en wel gebaseerd op burgerinitiatieven! Uitgaan van de kracht van de gemeenschap stimuleren wij ‘Samen Werken’ en steunen o.a. met het leefbaarheidsbudget tal van inwonersinitiatieven. In het Land van Cuijk wordt geschermd met ‘kernendemocratie’, zonder zelf te weten wat die democratie inhoudt en hoe die vorm te geven. Echter wordt het wel gebruikt als motief om onze gemeente op te heffen. AB’90 werkt graag in de omgekeerde volgorde. Eerst kernendemocratie een stevig fundament geven en wel in een goede vorm en gezamenlijk met onze gemeenschap. Pas daarna kunnen we een meer verantwoorde beslissing nemen om het bestuur op grotere afstand te zetten.

Ruimte voor advies en inspraak inwoners

Al jaren is bestuurlijk Nederland in de ban van schaalvergroting, kleinschalig is uit de tijd en wordt als bekrompen en kneuterig beschouwd. De mogelijke opheffing van onze gemeente is basis voor beladen discussies tussen voor- en tegenstanders. Ook in de gelederen van AB’90 zien we beide kampen terug, echter weet men elkaar goed te vinden op basis van gesprekken. Van hieruit nemen wij die input mee in onze besluitvorming. AB’90 is van mening dat we belangrijke en in dit geval onomkeerbare besluiten moeten nemen in de juiste volgorde en op basis van feiten.
Door veranderende omstandigheden en de complexe situatie heeft de gemeenteraad onlangs besloten een deskundige begeleider aan te stellen om te onderzoeken welke realistische opties er voor onze gemeente overblijven. Het rapport van bevindingen verwachten we op 28 november, wat we direct daarna in de AB’90-achterban gaan bespreken.

‘Wie het weet mag het zeggen’

Ondertussen is de werkgroep ‘Gemeente Mill in één Land van Cuijk’ slagvaardig aan het lobbyen voor opheffing van onze gemeente. Een prima initiatief, maar in onze gemeente wonen verspreid over de vier kernen ca. 11.000 inwoners; grote kans dat die nog niet allemaal geïnteresseerd zijn in al dan niet herindelen. Wij van AB’90 zouden alle inwoners graag de gelegenheid geven om ook hun stem te laten horen! We beslissen slechts éénmaal over het opheffen van onze mooie gemeente!

‘Een referendum maakt één illusie armer’

Samen met de VKP neemt AB’90 het initiatief om op de kortst mogelijke termijn een bindend referendum door de gemeente te laten organiseren. Wij geven met een referendum graag uw stem om ons te laten weten hoe u de toekomst ziet voor Mill en Sint Hubert. U bent dan vóór of tegen opheffing van onze gemeente! Om de democratie de ruimte te geven, rekenen wij daarbij op duizenden stemmen. Samen werkt Beter!

Fractie AB’90,
Erik Rietveld
Bram Hendriks
Marcel van den Elzen
Theo van Eenbergen
Robin Hendriks
Mayke Selten
Bas de Veer
Renzo de Man