Bron: Google Maps

De afgelopen weken ben ik overvoerd met informatie van vooral voorstanders van het opheffen van onze mooie gemeente en deze doen opgaan in een groter geheel nl. de Gemeente Land van Cuijk.

De voorstanders van opheffing geven in hun schrijven aan zogenaamde “trotse” Millenaars te zijn. Vaak vroeg ik mij dan af hoe het te combineren is om trots te zijn op iets dat je zelf in de etalage van de uitverkoop zet. Hoe hypocriet kun je zijn!

In 2012 werd door de toenmalige gemeenteraad besloten tot realisatie van Myllesweerd. Ik heb toentertijd middels een spandoek geprotesteerd, niet tegen het gebouw Myllesweerd als cultureel centrum, maar meer tegen de locatie. In de jaren daarna heb ik heel vaak gehoord: “Ze hadden dat hier nooit moeten bouwen” en met ze werd niet de aannemer bedoeld. Ik haal dit aan als voorbeeld van een in mijn ogen gemeentelijke misstap. Berouw komt na de zonde, maar hopelijk begaan we die zonde niet opnieuw. Echter, nu, 7 jaren later, vrees ik, dat ik en met mij ook anderen weer geconfronteerd word met een volgende misstap nl. het in de uitverkoop zetten van onze gemeente en deze doen opgaan in de Gemeente Land van Cuijk

Ik heb even zitten cijferen. Als de Gemeente Mill en Sint Hubert haar zelfstandigheid opgeeft, ben ik straks inwoner 43.675 in het totaal van bijna 90.000 inwoners en woon ik in een gemeente, die gelet op de oppervlakte, behoort tot de top tien van grootste gemeenten van Nederland. Je moet toch last hebben van grootheidswaanzin als je als inwoner het idee hebt dat je ook nog iets, al is het maar een klein beetje, te vertellen hebt. Zelfs als Millse fractie, om het gemakshalve zo maar even te noemen, bestaande uit maximaal 5 leden heb je in de Gemeenteraad van het Land van Cuijk nauwelijks enige invloed ten aanzien van typische Millse aangelegenheden. Er zal een steeds dieper wordende kloof gapen tussen bestuurders en burgers.

Daarnaast hebben diverse onderzoeken inmiddels aangetoond dat schaalvergroting financieel gezien niet of nauwelijks voordelen biedt. Integendeel, de praktijk van alledag, dus in andere fusiegemeenten, laat zien dat de uitgaven na een paar jaar structureel op een hoger niveau uitkomen. Ook wordt er door de voorstanders van het fuseren van gemeenten geschermd met het gegeven dat een fusie de doelmatigheid in de hand werkt m.a.w. dat er efficiënter gewerkt kan worden. De argumenten van deze voorstanders t.w. lagere kosten en meer doelmatigheid worden door de verschillende onderzoeken echter finaal onderuit gehaald. Conclusie, het is een illusie te denken dat er vele malen sneller iets gerealiseerd kan worden en dat het allemaal goedkoper wordt. In dit verband wil ik het volgende toch even noemen. Elke gemeente krijgt uit het zogenaamde Gemeentefonds jaarlijks een vast bedrag van € 400.000 . Bij herindeling is dit echter niet de optelsom van vier of vijf oorspronkelijke gemeenten maar blijft het gewoon € 400.000 omdat er op dat moment sprake is van een gemeente. Een voorbeeld van een duidelijke negatieve inkomstenprikkel als gevolg van herindeling. Echter bij samenwerking blijft het bedrag van € 400.000 gewoon per gemeente gehandhaafd.

In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders heeft het onderzoeksbureau Partners + Propper inmiddels een aantal scenario’s onderzocht voor de toekomst van de ambtelijke organisatie van de gemeente Mill en Sint Hubert. In het rapport worden 3 scenario’s beschreven. De belangrijkste conclusie van deze rapportage is dat er zeer zeker mogelijkheden voor de gemeente Mill en Sint Hubert zijn om als zelfstandige gemeente te blijven voortbestaan. U kunt zich natuurlijk wel voorstellen dat ik als echte trotse Millenaar deze conclusie omarmd heb. Onze mooie gemeente hoeft niet in de uitverkoop en dat laatste stemt mij meer dan tevreden.

Inmiddels hebben de coalitiepartijen AB’90 en VKP het plan opgevat om binnen afzienbare tijd een volksraadpleging door de gemeente te laten organiseren. Een volksraadpleging waarin alle inwoners in de gelegenheid worden gesteld om hun stem te laten horen. Ik juich dit initiatief alleen maar toe en ik ga er vanuit dat de werkgroep “Gemeente Mill in een Land van Cuijk” dit initiatief met open armen heeft ontvangen en dus ook heeft toegejuicht, want per slot van rekening hebben de leden van deze werkgroep steeds van de daken geschreeuwd dat het de burgers moeten zijn die uiteindelijk beslissen over het lot van onze gemeente. Ik roep dan ook elke stemgerechtigde inwoner op om daadwerkelijk gebruik te maken van dit recht. Als u straks in het stemhokje staat, hoop ik dat uw stem een stem zal zijn voor een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. Dat dit laatste wel degelijk mogelijk is blijkt uit het feit dat een gemeente als Boekel, een gemeente van zo ongeveer gelijke strekking als de gemeente Mill en Sint Hubert, gewoon als zelfstandige gemeente blijft voortbestaan en niet opgeslorpt wordt in een groter geheel.

Wees vooral trots op onze gemeente bij het maken van uw keuze!

Ik wens u allen fijne kerstdagen en een fantastisch en zelfstandig nieuw jaar.

Paul Moors