Jos van den Boogaart (wethouder Volkshuisvesting en Wonen gemeente Mill en Sint Hubert), Anne Wilbers (bestuurder woningcorporatie Mooiland) en Tiny Caris (lid van Koepel Mooiland) ondertekenen de overeenkomst.

Het gezamenlijk realiseren van voldoende en goede huurwoningen voor iedereen die dat nodig heeft, met extra aandacht voor beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Dat zijn de belangrijkste wonen- en woningbouwambities die de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen met woningcorporatie Mooiland - en de betrokken lokale huurdersbelangenverenigingen - de komende jaren hebben. Donderdag 12 december ondertekenden zij hiervoor de zogenaamde ‘Raamovereenkomst en prestatieafspraken’ voor de jaren 2020-2022.

Stabiele basis

De afgelopen jaren hebben de drie gemeenten en Mooiland intensief met elkaar samengewerkt. De partijen kwamen daarbij tot gemeenschappelijke inzichten over de koers voor de komende jaren. Dit vormde een voldoende stabiele basis voor afspraken en ambities op het gebied van wonen en woningbouw, die voor het eerst niet voor één jaar, maar voor meerdere jaren werden vastgelegd. Hoewel de afspraken voor drie jaren gelden, zullen deze wel jaarlijks worden geëvalueerd en geconcretiseerd naar een werkagenda voor het volgende jaar. De ‘Raamovereenkomst en Prestatieafspraken’ richt zich per gemeente op vijf thema’s: samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en de sociale opgave.

Voor de gemeente Mill en Sint Hubert zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • Mooiland bouwt 14 nieuwe sociale huurwoningen – 12 van deze 14 zijn inmiddels opgeleverd – in de kern Mill (2 woningen Bernhardstraat).
  • Mooiland streeft naar een woningportefeuille van circa 900 sociale huurwoningen in 2030. Om de sociale woningvoorraad op peil te houden, bereidt de woningcorporatie de bouw van circa 36 woningen in de kern Mill voor (locatie Woonhof-Vlaar).
  • Mooiland maakt in 2020 een begin met de plannen voor de wijk Grootven in Sint Hubert, met als doel het aantal HAT-woningen (Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) conform de behoefte te verminderen.
  • Er wordt een themabijeenkomst ‘Toekomstige woonvraag ouderen’ georganiseerd, waarin onder andere wordt ingezoomd op de uitkomsten van het regionale woonwensenonderzoek. Zo nodig worden maatregelen geformuleerd.
  • Mooiland neemt deel aan de projectgroepen van de oplosagenda Beschermd Wonen “Welkom Thuis in de Wijk” (Wet Maatschappelijke Opvang).
  • Mooiland biedt in 2020 ruimte voor maximaal 5 extra woningen voor de CGM-gemeenten in het kader van de uitstroom uit de Wet Verplichte GGZ, mocht de bestaande 20-woningen regeling hier niet voldoende ruimte voor bieden.
  • Mooiland geeft, samen met zorgpartijen, invulling aan het proefproject ‘Wonen, Zorg en Welzijn’ in Boxmeer. In dit proefproject plaatst Mooiland in Boxmeer 5 tijdelijke units voor maximaal 10 jaar.
  • De samenwerking rondom de ‘Proeftuin Cuijk’ wordt voortgezet en uitgebreid in de CGM-gemeenten.
  • De gemeenten in de regio stellen een ‘Beleidskader woonwagens en standplaatsen’ op. Mooiland wordt hierbij betrokken. Hierna maken zij met Mooiland nadere afspraken over de invulling, uitvoering, rollen en taakverdeling.

De volledige ‘Raamovereenkomst en Prestatieafspraken 2020-2022’ is te vinden op www.gemeente-mill.nl.