Zelfstandig blijven of aansluiten bij één gemeente Land van Cuijk? Ontwikkelingen komen niet vanzelf, daar stuur je op. Je zit zelf aan het stuur bij welke ontwikkelingen je belangrijk vindt als gemeente én als regio.

Hoe willen we het Land van Cuijk ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs, bedrijvigheid, landbouw, natuur, recreatie en wat is de positie van onze dorpen daarbinnen?

Er komt veel op gemeenten af: duurzame energie, klimaatverandering, goede bereikbaarheid, beheer van data, zorg, veiligheid, etc. En een hoge mate van (digitale) dienstverlening die wij als burgers en bedrijven verwachten van een gemeente.

Ambtenarenapparaat en kwetsbaarheid

Dit vraagt een ambtenarenapparaat dat deze ontwikkelingen aankan. In een grote gemeente is hiervoor voldoende capaciteit, kennis en specialisme aanwezig. Hoe zit dat in een kleine gemeente? Hebben wij daarvoor de kennis en kunde? Niet voor niets zijn de ambtenaren van Cuijk, Grave en Mill samengevoegd tot CGM. CGM wordt opgeheven en in Mill blijft een te klein ambtenarenapparaat over, terwijl bestuur en gemeenteraad wél een ambtenarenapparaat verwacht dat voor de taken goed is uitgerust. En een klein ambtenarenapparaat met ondersteuning door één groot ingehuurd adviesbureau gaat niet werken. Te veel commerciële belangen en geen continuïteit.

Bovendien: kan onze gemeente een aantrekkelijke werkgever blijven, daar waar grote gemeenten veel meer te bieden hebben?

En wil je je staande houden in maatschappelijke en regionale vraagstukken dan moet je een sterke ambtelijke, bestuurlijke én politieke organisatie hebben met bestuurskracht. Een kleine gemeente is daarin erg kwetsbaar.

Inwoners maken het verschil

Kijken we naar ‘binnen’, dan doen we aan aantal zaken goed: leefbaarheid van onze dorpen, veel vrijwilligers, een sterk verenigingsleven, een mooi cultureel aanbod en een sterk ondernemerscollectief. Hier kunnen we trots op zijn!

Maar, wie doen dan eigenlijk? Juist: de inwoners zelf! Inwoners pakken zelf allerlei activiteiten op en dat is niet afhankelijk van de grootte van een gemeente. Een gemeenschap bouw je immers zelf als inwoners, óók in een grote gemeente.

Een sterke regio met goede belangenbehartiging

Rijk en provincie werken met sterke regio’s. Onze gemeente werkt daarom met andere gemeenten in de regio samen. Nú nog op basis van gelijkwaardigheid en binnen een gelijk speelveld. Juist dát gaat veranderen: als we zelfstandig blijven moeten we onze belangen inbrengen in een regio met grotere en sterkere gemeenten (Meierijstad, Uden, Oss, Land van Cuijk). Als kleine gemeente vervagen onze belangen tussen die van grote gemeenten met het risico dat we achterop raken.

Rijk en provincie werken meer met gebiedsafspraken, op basis waarvan gelden beschikbaar komen. Worden onze belangen als kleine gemeente dan nog wel gezien en gehoord?

We kunnen niet zonder regionale verbanden. We hebben lokale en regionale MKB-bedrijven en de Industriële Kring nodig voor onze werkgelegenheid, regionale netwerken voor onze scholen, regionale landbouworganisaties voor een sterke landbouw, regionale natuur- en cultuurorganisaties voor ontwikkeling van onze landelijke gebieden, regionale zorgnetwerken voor een goede zorg, woningbouwcorporaties voor passende woningen, etc. We moeten daarin een sterke positie hebben. Eén gemeente Land van Cuijk kan die sterkere positie innemen. Of mogen we verwachten dat een kleine gemeente zich hierin staande houdt? Nee!

In alle opzichten is één grote en sterke gemeente Land van Cuijk te verkiezen boven zelfstandig blijven.

De keuze is aan u op 23 januari a.s.

Mark van den Hoven