Foto: www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis hebben besloten om de keuze voor een gezamenlijke toekomst voor te leggen aan de gemeenteraden.

Vanaf 1 januari 2022 bundelen deze gemeenten hun krachten in één gemeente. Een gemeente van circa 80.000 inwoners en 29 kernen. De vier gemeenten besloten dinsdag 9 juni 2020 om het herindelingsadvies ‘Prachtig en krachtig vanuit onze kern’ ter vaststelling aan te bieden aan hun gemeenteraden.

Het herindelingsadvies bevat de opgaven waar de nieuwe gemeente voor staat, de visie op de toekomst en de (duurzame) financiële situatie van de nieuwe gemeente. Inwoners, ondernemers en organisaties zijn betrokken bij het opstellen van de visie.

Volgende stap in het herindelingsproces

Het ter vaststelling aanbieden van een herindelingsadvies aan de gemeenteraden is een belangrijke formele stap in het wettelijke proces om de herindeling van de vier gemeenten te realiseren. De Wet algemene regels herindeling (wet Arhi) beschrijft de procedure die gemeenten moeten volgen bij een gemeentelijke herindeling. Burgemeester Hillenaar (gemeente Cuijk, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o.) licht toe: “Zo is bijvoorbeeld voorgeschreven dat de gemeenteraden een herindelingsadvies moeten vaststellen, waarin onder andere de grenzen van de gemeente en de herindelingsdatum zijn opgenomen.”

Prachtig en krachtig vanuit onze kern

Door de samenvoeging van Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente. De nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt voor wat betreft oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant, met circa 80.000 inwoners verspreid over ruim 31.000 hectare en 29 kernen. Burgemeester Van Soest (gemeente Boxmeer) geeft aan: “De nieuwe gemeente staat sterker in de regio, kan meer positie innemen in provinciale en landelijke dossiers en is in staat om goede medewerkers aan ons (blijvend) te verbinden. Uitdagingen kunnen we samen beter aan dan alleen.” Burgemeester Walraven (gemeente Mill en Sint Hubert) licht verder toe: “Als één sterke gemeente zijn we in staat om goede medewerkers aan ons te verbinden én kunnen we meer bereiken voor onze inwoners. Zoals voldoende werkgelegenheid, een passend woningaanbod en goed bereikbare dorpen. Ook kan de nieuwe gemeente ondernemers beter ondersteunen en onze economie verder versterken.” Waarnemend burgemeester Fränzel (gemeente Sint Anthonis) vult aan: “De nieuwe gemeente heeft de ambitie om het unieke eigen karakter van de 29 kernen te koesteren en versterken.”

Samenwerking gemeente Grave

Naast de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis maakt ook de gemeente Grave onderdeel uit van deze sociaal-economisch gezien sterk met elkaar samenhangende regio in Noordoost-Brabant. Tussen deze vijf gemeenten bestaan al langer samenwerkingsrelaties. De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis namen 28 oktober 2019 het besluit tot herindeling. De gemeente Mill en Sint Hubert gaf begin 2020 aan te willen toetreden tot het herindelingsproces. Grave kiest tot op heden met circa 12.500 inwoners voor een zelfstandig voortbestaan. Later dit jaar neemt die gemeente een beslissing, op basis van een inwonersraadpleging waarin inwoners van Grave zich kunnen uitspreken, over fuseren of zelfstandig blijven. Aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk kan dan pas op zijn vroegst per 1 januari 2026. Het college van Grave heeft inmiddels aangegeven de intentie te hebben om alle ambtelijke diensten van de nieuwe gemeente Land van Cuijk te gaan afnemen.

Finale lokale besluitvorming

De finale lokale besluitvorming door de vier gemeenteraden, over het herindelingsadvies om de vier gemeenten samen te voegen tot één nieuwe gemeente per 1 januari 2022, vindt plaats op 24 juni 2020. Op 17 juni wordt een gezamenlijke radenbijeenkomst gehouden, waar een technische toelichting op het herindelingsadvies wordt gegeven. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de wijze waarop de ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt.

Zodra het herindelingsadvies is vastgesteld door de gemeenteraden wordt dit toegestuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Zij sturen het advies, voorzien van een provinciale zienswijze, vervolgens toe aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Minister toetst het advies aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen en zet het om in een voorstel voor een herindelingswet. Dat wordt vervolgens voor advisering voorgelegd aan de Raad van State en voor besluitvorming aan de Tweede en Eerste Kamer. In november 2021 zullen herindelingsverkiezingen worden gehouden.

De colleges danken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen en mede-overheden voor de vele ingediende zienswijzen en hun bijdrage aan de totstandkoming van de visie op de nieuwe gemeente en hun betrokkenheid bij het proces van herindeling tot nu toe.

Het herindelingsadvies is te lezen op www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl en de website van de vier gemeenten.