Geacht College, het is alweer meer dan een maand geleden dat wij u door middel van onze uitvoerige brief hebben verzocht om het hardnekkige probleem van “fout” parkeren en blokkeren van trottoir/voetpaden aan de markt daadwerkelijk aan te pakken.

Voor zover wij hebben kunnen waarnemen, is er nog steeds geen actie ondernomen. Wij betreuren het in hoge mate dat dit jarenlange probleem die de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers in gevaar brengt, niet wordt aangepakt.

Inmiddels hebben wij geconstateerd dat nog steeds op verschillende dagen vuilniswagens en andere voertuigen op het trottoir parkeren.

Donderdag 5 november deed zich een zeer gevaarlijke situatie voor toen een auto van het marktplein de weg op kwam rijden zonder dat het zicht had op de rijbaan Burgemeester van Straatenlaan. Een vrachtwagen van Remondis Nederland stond fout geparkeerd en bracht het verkeer ernstig in gevaar (zie bijgaande foto’s).

Maandagochtend 9 november werden wij als PGM benaderd door Cees Berends, oud-wethouder die momenteel in het nieuwe appartement aan de Schoolstraat woont, met het verzoek bezwaar te maken tegen het gedeeltelijk gelijkvloers maken van het trottoir met de rijweg Pastoor Maasstraat (zie foto).

Door uw keuze om het trottoir zo in te richten, worden automobilisten uitgenodigd om hun auto "fout"op het trottoir te parkeren. Dat zal tot gevolg hebben dat de looprichting van Schoolstraat naar de hoofdingang van Aldenhorst wordt geblokkeerd en dat voetgangers gedwongen worden op de rijweg te gaan lopen. Dit kan levensgevaarlijke situaties gaan opleveren en dat is naar onze mening volstrekt ongewenst.

Wij willen de gemeente vragen onze aanbevelingen uit onze brief van 2 oktober j.l. nu eindelijk tot uitvoering te brengen.

Daarnaast vragen wij u onmiddellijke maatregelen te nemen door middel van het plaatsen van paaltjes om zo te zorgen dat niet meer geparkeerd kan worden op het trottoirs marktzijde van de Burgemeester van Straatenlaan en op de trottoirs aan de Pastoor Maasstraat.

Tevens vragen wij de regelmatige overtreders zoals o.a. Remondis Nederland te verbieden nog op en rond het marktplein te parkeren. Daarbij is het ook van belang de winkeliers rond het marktplein onmiddellijk te verzoeken alle obstakels die de toegankelijkheid van de trottoirs belemmeren voor voetgangers te verwijderen of zodanig te verplaatsen dat het voetpaden ruim toegankelijk blijven.

Bovendien verzoeken wij u met klem de BOA’s opdracht te geven frequenter te laten controleren en te handhaven op fout parkeren, vooral op de markdagen en vrijdagen.

Zoals wij al eerder uitten: Toegankelijkheid voor iedereen! Dat klinkt zo normaal, maar dat is het niet in onze gemeente en dat betreuren wij in hoge mate.

Wij blijven ervoor strijden dat drempels, obstakels en/of belemmeringen worden opgeruimd zodat mensen met een beperking en/of handicap maar ook personen met kinderwagens of boodschappenwagentjes in onze gemeente op een veilige wijze gebruik kunnen maken van de trottoirs.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Platform Gehandicapten Mill
Mario Peters, secretaris
Guus Fonteijn, voorzitter