De VKP heeft kennis genomen van de brief van gedeputeerde van der Maat namens de provincie Noord Brabant gericht aan de Dorpsraad Sint Hubert inhoudende het proces herinrichting N264. Deze bief is de beantwoording aan de Dorpsraad Sint Hubert op de door hen verstuurde brief d.d. 11 januari jl. en het gesprek wat heeft plaatsgevonden op 23 november 2020 op het Provinciehuis in den Bosch.

De VKP vindt het teleurstellend dat het realiseren van een alternatieve route (een mogelijke rondweg) zich beperkt heeft tot het grondgebied van de gemeente Mill en Sint Hubert. Mede omdat, ondanks het aandringen door diverse partijen, dit niet in een breder perspectief is onderzocht. Daarbij geeft de provincie wederom aan dat doorstroming van het doorgaande (vracht)verkeer geen probleem is. Inderdaad, met de doorstroming van met name het vrachtverkeer zit het wel goed. Dit zal met de herinrichting van de N264 zo blijven. Hierbij gaat men echter volledig voorbij aan het feit dat deze weg Sint Hubert in “tweeën” splitst.
De bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid en omgevingskwaliteit (lucht en geluid) in Sint Hubert zullen door deze aanpassingen minimaal zijn omdat door de provincie geen enkele maatregel genomen gaat worden om de “bron” te bestrijden. In de beantwoording geeft men ook toe dat de herinrichting van de N264 slechts een oplossing voor de korte termijn (10 jaar) zal zijn.

Welke acties zijn in gang gezet?

Een unaniem aangenomen motie (verzoek) door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert op initiatief van de VKP, is door meerdere gemeenten in de regio Noordoost Brabant “omarmd” en op de agenda van diverse “overlegtafels” gekomen. Deze motie vraagt om een gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteitsproblematiek in onze regio. Niet alleen bestuurlijk in het land van Cuijk maar ook in de regio Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven en Venlo. Hierin staat met name de verbinding (alle vormen van mobiliteit) tussen het land van Cuijk en Brainport Eindhoven centraal. Daarnaast heeft een onderzoek, vanuit de gemeente Mill en Sint Hubert (op initiatief van AB’90), voor het realiseren van een snelfietsroute F-264 zowel regionaal als nationaal de aandacht. Dit in het kader van duurzame mobiliteit en het realiseren van een nationaal snelfietsroute netwerk.

De volksvertegenwoordigers van de VKP blijven, ook straks in de gemeente Land van Cuijk, deze ontwikkelingen kritisch volgen om zo op termijn tot structurele verbeteringen van de kwaliteit van de leefomgeving in Sint Hubert te komen en tevens te zorgen voor een goede mobiliteit in onze regio.