De deelnemers aan de online bijeenkomst over internationale samenwerking in het Land van Cuijk.

Door Gerard Sonnemans - In het Land van Cuijk zijn minstens 24 stichtingen en organisaties actief met projecten die tot doel hebben mensen in arme landen een beter bestaan te bieden. Deze organisaties hebben met elkaar gemeen dat ze gedragen worden door burgers met een persoonlijke en directe betrokkenheid. Zij proberen op kleinschalige, ‘kleefstokvrije’ wijze maximale resultaten voor hun doelgroepen te bereiken.

Binnen de huidige gemeentes Sint Anthonis en Boxmeer vinden deze particuliere initiatieven onderlinge samenwerking in respectievelijk Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sint Anthonis (OSSA) en Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB). OSSA en SOB organiseren bijeenkomsten waarin de stichtingen onder hun koepels van elkaar en van experts met diverse achtergronden kunnen leren. Daarnaast maken ze zich sterk voor de verbreding van het draagvlak voor internationale samenwerking onder de bevolking van hun gemeentes.

Omdat beide gemeentes hun werk belangrijk vinden, dragen ze OSSA en SOB een warm hart toe.

Met de aanstaande fusie van de gemeente Land van Cuijk zijn OSSA en SOB met elkaar en met hun achterban in gesprek gegaan. Vervolgens ook met een aantal particuliere initiatieven uit de gemeentes Cuijk en Mill & Sint Hubert. En tot slot vond er een online meeting plaats waar alle organisaties voor waren uitgenodigd.

De gesprekken waren bedoeld als eerste onderlinge kennismaking van al deze organisaties in de nieuwe gemeente. Maar ook om eens met elkaar van gedachte te wisselen over de wijze waarop zij na de gemeentelijke herindeling kunnen (blijven) samenwerken.

Tijdens al deze gesprekken werd andermaal duidelijk met hoeveel enthousiasme en tomeloze energie tal van individuele burgers uit het Land van Cuijk zich inzetten voor de noden elders in de wereld. Bovendien blijkt uit een inventarisatie dat het draagvlak voor hun projecten indrukwekkend is. Jaarlijks worden de nieuwsbrieven van de diverse organisaties verzonden naar zo’n 3500 adressen. Meer dan 600 mensen doneren structureel om de kosten van de projecten te dekken. En gemiddeld ontvangen de initiatieven 950 incidentele financiële bijdragen. In totaal kan daarmee jaarlijks meer dan € 400.000 geïnvesteerd worden in een betere toekomst van de mensen die aan hun projecten deelnemen.

Politiek draagvlak gezocht

De nieuw te vormen gemeente kent veel uitdagingen en moet veel onderwerpen adresseren. Hierbij ligt de focus op intern-gemeentelijke issues. Toch is het belangrijk om ook beleidsmatig ruimte in te passen voor onderwerpen die de gemeentegrenzen overstijgen. Duurzaamheid, klimaatverandering en vluchtelingenproblematiek reiken immers verder dan de grenzen van de eigen gemeente. De opwarming van de aarde is grotendeels het gevolg van handelen in de westerse wereld, terwijl de gevolgen hiervan zich voor het grootste deel bij de arme landen manifesteren. Een van de mogelijke gevolgen daarvan is de komst van klimaatvluchtelingen. De particuliere initiatieven ontvangen van hun partnerorganisaties in de landen waar zij actief zijn ernstige signalen over deze problematiek.

Het zou daarom goed zijn als de Visie op de Toekomst van de nieuwe gemeente Land van Cuijk beter gaat aansluiten bij het Gemeenten4GlobalGoals initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De aanpassing van de Visie op de Toekomst vergt een politieke keuze. Daarom dringen de verenigde particuliere initiatieven er bij de lokale politieke partijen sterk op aan om hier stelling in te nemen. Het draagvlak daarvoor is er binnen de gemeente. En de noodzaak om ook over onze gemeentegrenzen heen te kijken is evident.