In de commissie en gemeenteraad van vorige week kregen twee onderwerpen nadrukkelijk de aandacht. De een ging over de aankoop van vijf woonwagens op de Mergen en de ander over betaald parkeren bij de Kuilen.

Gemeenteraad voor het blok gezet

Het hing aan een zijden draadje, maar zwemmen op de Kuilen kan de komende seizoenen gewoon plaatsvinden. Omdat het contract met de huidige exploitant afliep en daarnaast de Provincie het toezicht op het zwemmen aanscherpte werd de gemeenteraad op korte termijn voor het blok gezet.

Extra toezicht kost 30.000 euro

Nadat de laatste exploitant/beheerder per 31 december 2020 is gestopt en om tegemoet te komen aan de provinciale voorwaarden ten behoeve van het zwemtoezicht op De Kuilen werd het noodzakelijk een nieuwe exploitant/beheerder aan te stellen en gebruik te maken van de diensten van de Reddingsbrigade. Extra bekostiging van 30.000 euro per jaar wilde het college van B&W realiseren door het invoeren van betaald parkeren.

Fracties willen parkeergeld parkeren

Via een spoedprocedure wilde het college het voorstel snel door de raad loodsen, maar hier staken alle fracties een stokje voor. AB’90: “Er kleven op dit moment aan betaald parkeren zoveel nadelen, dat wij sowieso tegen het raadsvoorstel gaan stemmen en wij verzoeken het college een ander oplossing te zoeken om de inzet van de Reddingsbrigade te financieren”.

Herindeling legt bevoegdheden aan banden

Tja… dat was makkelijk gezegd, want oplossingen zonder betaald parkeren lagen niet voor het grijpen. Want de wet Ahri (Wet algemene regels herindeling) legt nu in de aanloop naar de herindeling allerlei beperkingen op voor onze gemeente. Besluiten die de huidige begroting negatief beïnvloeden vragen goedkeuring van de aanstaande fusiegemeenten en worden getoetst door de Provincie. En bij de Provincie kon de financiering uit de begroting 2021 zonder parkeerinkomsten niet door de beugel. Ook het structureel (jaarlijks) uit de Reserves halen was tegen de regels.

AB’90 gooit reddingsboei

Wat nu? Dagenlang werd met man en macht naar een oplossing gezocht om zwemmen op De Kuilen toch mogelijk te maken. En vlak voor de raadsvergadering is met inbreng van AB’90 een financiële constructie bedacht die aan alle eisen voldeed. In een gezamenlijk amendement van AB’90, VKP en CDA werd het raadsvoorstel zodanig aangepast, dat zwemmen met toezicht zonder parkeergeld mogelijk is.

Discriminatie woonwagenbewoners kost tijdelijk € 734.000

Door de druk wegens onder andere het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) wegens discriminatie en de hierbij gedane bestuurlijke toezeggingen aan de potentiële huurders, moeten de woonwagens op de Mergen nu in april worden aangeschaft om nog eind dit jaar opgeleverd te worden. De woonwagens gaan in eigendom over naar corporatie Mooiland.

Echter het college is nog in onderhandeling met Mooiland over de overdracht c.q. exploitatie van de zes standplaatsen. Mooiland geeft aan nog een aantal maanden nodig te hebben om te komen tot haar beleid inzake woonwagens en standplaatsen.

Vooruitlopend hierop vraagt het college een krediet van 734.000 euro aan de gemeenteraad. Ahri-proof met toestemming van de Provincie, omdat bij overdracht van de woonwagenlocatie Mergen aan Mooiland, de aanschaf van de vijf woonwagens met Mooiland verrekend wordt. Het raadsvoorstel werd unaniem gedragen, maar niet nadat de wethouder op verzoek van de VKP tekst en uitleg moest geven over de ontstane situatie.

Theo van Eenbergen, AB’90