Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft op 1 juni jl. een principebesluit genomen waarmee medewerking wordt verleend aan het exploiteren van reguliere horeca in gemeenschapsaccommodatie De Wis in Langenboom. Feitelijk kunnen nu de benodigde vergunningen - vergunning om m.b.t. het gebruik van De Wis tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan en een drank en horecavergunning - worden aangevraagd.

Verzoek

Café D’n Bens is als gevolg van geplande woningbouw verdwenen. Omdat Langenboom hierdoor verstoken zou zijn van een horecagelegenheid is door een private partij - na een burgerinitiatief - verzocht om in gemeenschapshuis De Wis volledige horeca te mogen exploiteren. Dit zou voor de duur van drie jaren zijn; de insteek is dat de horeca nadien wordt voortgezet in de nog te verbouwen, geseculariseerde kerk.
Het college van Mill en Sint Hubert wil medewerking verlenen aan het exploiteren van een volledige horeca-functie en heeft daartoe het principebesluit genomen op grond van artikel 2.23 Wabo juncto artikel 4 lid 9 bijlage II Bor voor de duur van 3 jaar.

Commercie en para-commercie

Het besluit van het college brengt de situatie met zich mee dat er zowel commerciële als paracommerciële horeca in één gebouw wordt geëxploiteerd. Uit ingewonnen advies bij o.a. de VNG en het Bureau Horeca en Bijzondere Wetten (BHBW) blijkt dat dat geen probleem hoeft te zijn mits er sprake is van een gescheiden boekhouding en van gescheiden in- en verkoopstromen. Ook moeten beide ‘exploitanten’ een aparte KvK-inschrijving hebben en over de volledige, benodigde papieren beschikken. Er moet sprake zijn van gescheiden openingstijden en de op dat moment verantwoordelijk uitbater moet fysiek aanwezig zijn. Voor het overige zijn uiteraard de normale vergunningscriteria van toepassing zoals een BIBOB-toetsing.

Instemming

De Horecavereniging Mill en Sint Hubert heeft aangegeven het initiatief een goed plan te vinden. Vanuit de Koninklijke Horeca Nederland zijn ook geen bezwaren te verwachten omdat - mits beide exploitaties goed gescheiden blijven - de kans op oneerlijke concurrentie nihil is. Er zijn immers geen andere horeca-uitbaters in Langenboom aanwezig. Er zijn ook geen andere panden in Langenboom aanwezig waar het nu, bestemmingsplantechnisch, is toegestaan een horecaonderneming te beginnen.

Openingstijden

Het besluit van het college houdt in dat de commerciële horecavoorziening - volgens het eigen bedrijfsplan - in principe de volgende dagen geopend is: vrijdagavond 17.00 - zaterdag 01.00 uur, zaterdag 10.00 - zondag 01.00 uur en zondag 10.00 - 01.00 uur. In de periode 1 juni t/m 31 augustus wil men dagelijks open van 09.30 uur tot 23.00 uur. Onder de commerciële exploitatie valt ook het uitbaten van een terras.