In de raadsvergadering van vorige week stond een groot aantal jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) op de agenda, die over het algemeen als hamerstuk werden afgedaan. Nieuw was een door de VKP aangevraagd interpellatiedebat betreffende het Collegebesluit ontwikkeling Natuurparel De Kuilen.

TeamLokaal

De namen van AB’90 en VKP zijn staande de vergadering veranderd en voor de rest van het jaar heten de partijen nu officieel: VKP-TeamLokaal en AB’90-TeamLokaal. Vooruitlopend op de samenvoeging van 7 lokale partijen in het Land van Cuijk met de naam TeamLokaal.

Stroperij, wildcrossen drugsgebruik en afval

Een drietal vragen van het CDA betrof de enorme overlast op De Kuilen door jongeren, als drugsgebruik, scootercrossen en het achterlaten van bergen afval. Daarnaast het wildcrossen in de Molenheidse en Langenboomse bossen en het schieten door stropers in de Molenheids bossen. De burgemeester kende de problemen en zei dat ze hoog op de prioriteitsagenda staan. Inmiddels is het toezicht verscherpt, maar problemen zullen niet geheel opgelost kunnen worden.

Gemeentehuis

AB’90-TeamLokaal vroeg de wethouder of er al geanticipeerd wordt op de invulling van het leegstaande gemeentehuis per 1 januari 2022. Wethouder: “Een werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van de Senioren Hobbyclub (SHC), Myllesweerd en de gemeente, stelt een aantal scenario’s op. Een voorkeurscenario wordt aan de raad voorgelegd en besproken.

Bermen in Langenboom

Volgens de VKP-TeamLokaal en CDA zijn de bermen in de Dorpsstaat door slecht onderhoud niet om aan te zien. Wethouder: “Bloembollen zijn geplant, omdat zij beter tegen droogte kunnen onder de beukenbomen aldaar. Maaien mag pas na afsterven van het blad, vandaar de huidige toestand”. Wethouder bekijkt wat de meerkosten zijn van extra maaien.

Kleinschalig vervoer

Over de gemeenschappelijke regelingen werden nauwelijks vragen gesteld. Wel kwam AB’90-TeamLokaal met een motie bij agendapunt Kleinschalig Collectief Vervoer vanwege de bar slechte reisinformatie van die club. AB’90-TeamLokaal verzocht het college reisinformatie van het KCV voor iedereen op een gemakkelijke en toegankelijke manier beschikbaar te maken en dit af te stemmen met de andere gemeenten in de regio.

Grondgebonden energieopwekking

AB’90- en VKP-TeamLokaal dienden een motie in om het college te bewegen een onderzoek te doen naar manieren van grootschalig zon op het dak en andere vormen van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Inwoners moeten gestimuleerd worden en betaalbaar mee kunnen doen.

Oefff... politieke kaarten lijken nog niet geschud!

VKP-TeamLokaal, bezorgd over de ontwikkelingen bij De Kuilen, vroeg een interpellatiedebat aan om meer duidelijkheid te krijgen over het principebesluit van het college om een initiatiefnemer recreatieve plannen op De Kuilen te laten ontwikkelen. Met een interpellatie kan een raadslid inlichtingen van het college vragen over een politiek, actueel of belangrijk onderwerp dat niet op de agenda staat.

Met dit zwaarwegende middel moest de wethouder zich verantwoorden op vragen over draagkracht, kwaliteitsverbetering, opstallen crossterrein en vervolgtraject van het proces. Hierna was het de beurt aan de fracties.

VKP-TeamLokaal: “Een prachtig plan, maar niet op de Natuurparel De Kuilen!”

AB’90-TeamLokaal: Wij zijn in principe niet tegen het plan en staan er op dit moment neutraal in. Het proces is net gestart en we zullen dat nauwlettend volgen. In de juiste volgorde der dingen zullen we reageren”.
CDA was verbaasd over de weerstand van VKP-TeamLokaal. “Het college doet niets anders dan een principebesluit nemen conform het bestaande raadsvoorstel “Visie op De Kuilen”, wat destijds door de gehele raad is aangenomen. Als betrouwbare overheid blijf je bij het plan en democratie is ook neerleggen bij de genomen besluiten”. Een rake klap!

Theo van Eenbergen,
AB’90-TeamLokaal