Door afval te scheiden dragen we aantoonbaar bij aan minder CO2-uitstoot. Dat levert direct winst op voor het klimaat. Dit blijkt uit nieuw onderzoek.

Minder CO2-uitstoot

CO2 is een van de belangrijkste broeikasgassen die onder andere ontstaat door het gebruik van fossiele brandstoffen. De uitstoot van CO2 warmt de aarde op en dat heeft allerlei gevolgen: ijs op de noord- en zuidpool smelt, de zeespiegel stijgt en het weer wordt veel extremer. Het is daarom belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen.

Scheiden en recyclen belangrijk

Levert het scheiden en recyclen van huishoudelijk afval minder CO2-uitstoot op? En zo ja, hoeveel? Die vragen stonden centraal in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van branchevereniging Nederlandse Vereniging van ReinigingsDiensten (NVRD). Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel is lid van deze vereniging.

Het antwoord op de eerste vraag is: ja! De scheiding en recycling van huishoudelijk afval draagt in behoorlijke mate bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. Vooral de scheiding en recycling van textiel, kunststoffen en aluminium verpakkingen (zoals blik) hebben een positief effect op het klimaat.

Zo stoot de recycling van een ton textiel tot maximaal 2,7 ton minder CO2 uit in vergelijking met verbranding. De CO2-winst bij materialen zoals gft-afval is minder groot maar nog steeds gunstig voor de vermindering van bijvoorbeeld vermesting en verlies van biodiversiteit.

Impact van ons gedrag

“Dit onderzoek toont aan dat de impact van ons gedrag groot is. Door minder te gebruiken én door de producten en verpakkingen die we gebruiken te scheiden, dragen we actief bij aan een beter klimaat. We zijn pas echt circulair als we zo min mogelijk materialen gebruiken en de producten die we gebruiken recyclen en opnieuw als grondstof inzetten. Daarom blijven wij samen met onze inwoners inzetten op optimale afvalscheiding,” zegt Jos van den Boogaart, voorzitter van de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

Over het rapport

Het rapport Klimaatimpact van afvalverwerkingsroutes in Nederland levert gemiddelde kentallen voor de klimaatimpact voor dertien soorten materialen die vrijkomen bij huishoudens. De onderzoeksgegevens bieden inzicht in het effect van de verschuiving van de verbranding naar de recycling van afvalstromen. Het rapport is opgesteld door CE-Delft in opdracht van de NVRD in het kader van het programma VANG-huishoudelijk afval.