Sinds kort zijn de twee wijkraden van Mill gefuseerd tot 1 dorpsraad. In de komende maanden willen we ons graag aan jullie gaan voorstellen. We starten met het dagelijks bestuur. Na de fusie hebben we besloten dat onderstaande drie personen het dagelijks bestuur zouden gaan vormen.

Elke laatste woensdag van de maand komen we bij elkaar maar ook in de tussentijd wordt er veel werk verricht tijdens bijeenkomsten met werkgroepen. We proberen ook zoveel mogelijk samen te werken met andere sociale initiatieven zoals het gehandicaptenplatform en het verkeersplatform.

Anco Bloemendal, voorzitter

De dorpsraad is een orgaan bij uitstek om je in te zetten voor leefbaarheid en samenhang in ons dorp. Na bijna 2 jaar Wijkraad Mill Centrum te hebben voorgezeten, waarbij deze duidelijk vorm heeft gekregen, ook samen te werken met de wijkraad Mill West en het duidelijk werd dat samengaan, dus fuseren, de beide wijkraden alleen maar zou versterken. Nu gaan we dus verder als Dorpsraad Mill, goed blijven luisteren naar wat de dorpsbewoners willen! Maar ook de samenwerking met de andere drie dorpsraden uit onze gemeente moet ons in de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk voldoende slagkracht geven om de belangen van onze dorps bewoners te (blijven) behartigen.

Mario Peters, secretaris

Met vrijwilligerswerk kun je een positieve bijdrage leveren aan een fijne woon- en verblijfsomgeving voor iedereen. Van jongs af aan doe ik dat graag in ons mooie Mill. Ook heeft het mijn sociale leven enorm verrijkt. Ik ben blij dat ik in daarom iets kan betekenen voor Dorpsraad Mill.

Raymond van der Putten, penningmeester

Na een oproep in de Neije Krant om te komen tot een wijkraad centrum Mill, ben ik in het bestuur van de wijkraad gekomen. Met mijn financiële achtergrond was het duidelijk dat de functie als penningmeester een juiste was. Niet alleen het penningmeesterschap , maar zeker niet minder het sociale , culturele en economisch belang van ons dorp staat bij mij hoog in het vaandel. Als ik in de toekomst mag kijken zal daarom een krachtige dorpsraad, in al zijn facetten zoals vermeld nodig zijn, om voeding te geven aan het te vormen Gemeente Land van Cuijk, op een zodanige wijze dat de leefbaarheid van ons dorp in zijn totaliteit gewaarborgd is en zal blijven.

Op onze vernieuwde website kunnen jullie nog meer informatie vinden over de dorpsraad. Ook vinden jullie hier de notulen van onze vergaderingen en kunnen jullie reageren en vragen stellen.

Kijk op www.dorpsraadmill.nl en volg ons ook op Facebook en Instagram.

Dorpsraad Mill: Samen Sterk