Land van Cuijk - De werkgroep ‘Subsidiëring HAFA-verenigingen Land van Cuijk’ heeft zaterdag 29 januari een zeer geslaagde bijeenkomst gehad met de besturen van de HAFA-verenigingen in Land van Cuijk (18 van de 23 verenigingen waren hierbij aanwezig).

HAFA staat voor Harmonieën en Fanfares. De werkgroep heeft in het Gemeenschapshuis Knillus te Vortum-Mullem een uitvoerige presentatie gegeven van een voorstel aan de nieuwe gemeente over een mogelijke herziene subsidieregeling. In verschillende oud-gemeenten van het Land van Cuijk zijn ook verschillende subsidieregelingen. Er was veel betrokkenheid en saamhorigheid bij alle aanwezigen. Vergeleken met andere sociaal culturele sectoren was dit een unieke samenkomst van de totale HAFA-sector Land van Cuijk, die los van dit vraagstuk, zeker voor herhaling vatbaar is en waarbij verdere samenwerking positieve perspectieven biedt.

Door diverse verenigingen zijn enkele opmerkingen en aanvullingen gegeven die de werkgroep meeneemt naar de verdere definitieve uitwerking. Bij het subsidievoorstel is gestreefd naar een eenvoudig stelsel, waarbij ook de grote verschillen uit het verleden worden opgeheven. Bij het nieuwe stelsel gaat in feite om twee regelingen: Ten eerste een subsidieregeling t.b.v. HAFA-opleiding enerzijds en de algemene subsidieregeling voor de vereniging anderzijds.

Als uitgangspunt speelt hierbij het belang van muziekonderwijs voor de ontwikkeling van jongeren een belangrijke rol en zijn oplossingen meegenomen, die in de voormalige gemeentes Cuijk en Mill met succes zijn ingevoerd. Als het gaat over de uitwerking van de algemene subsidieregeling is door de werkgroep verwezen naar het belang van de toekomstbestendigheid van de HaFa-verenigingen Dit aspect is ook terug te vinden in de verschillende cultuurvisies en partijprogramma’s als het gaat over de waarden van ons culturele erfgoed. In zijn algemeenheid maakt de HaFa-sector met dit initiatief in het Land van Cuijk duidelijk dat na de samensmelting van vijf gemeentes harmonisering van diverse regelingen en procedures heel goed bottum-up, van onder uit, tot stand kan komen. De bijeenkomst in Vortum-Mullem krijgt zeker een vervolg.