Sluiting Merletcollege Mill: alsnog een gelopen race?

Een paar weken geleden luidde de kop van onze toen ingezonden brief anders. We waren er heilig van overtuigd dat sluiting van het Merlet in Mill nog geen gelopen race was. Dat onze gemeenteraad niet weg zou kijken van de mogelijkheden die wij als troeven in handen.

Wat waren dan die mogelijkheden? We nemen u graag even mee in de weken voordat op 8 december het Integraal Huisvestingsplan (IHP) ter besluitvorming geagendeerd stond.

Meerdere malen is ons verteld dat wij niet over onderwijsconcepten en onderwijsontwikkeling gaan. Dat is ons helder! Wij gaan enkel over onderwijshuisvesting. Maar als volksvertegenwoordigers nemen wij alle maatschappelijk signalen zeer serieus! En dat waren diverse signalen uit de samenleving; telefoontjes, bijeenkomsten, brieven, ingezonden stukken in de krant en de bevlogen insprekers bij de raads- en commissie vergaderingen. Mede hierdoor is er een raadsbrede werkgroep ontstaan die wilde denken in kansen en mogelijkheden waarin we ons hebben laten ondersteunen door een jurist met grote expertise op dit vakgebied.

Zijn advies was klip en klaar. Wanneer je als raad meegenomen wordt in de visie op onderwijs in je gemeente kun je vooraf kaders stellen. Bijvoorbeeld over het belang van een goede geografische spreiding van onderwijs binnen de gemeente. Maar ook over het belang van kleinschalig en excellent onderwijs, zoals dat gegeven wordt binnen het Merlet in Mill. Bij die visievorming is het van het grootste belang dat er ook gekeken wordt naar de maatschappelijke context. In het IHP staat tenslotte opgenomen dat het zogenaamde thuisnabij onderwijs één van de vier kernuitgangspunten is! Bij die visievorming is het van groot belang dat ook de samenleving betrokken wordt om draagvlak te creëren. Het is heel belangrijk om voorafgaand aan het vaststellen van een IHP zorgvuldig met elkaar te spreken over de voor- en nadelen van voorgestelde oplossingsroutes en daarbij alle belanghouders zorgvuldig te betrekken.

Om als raad op een goede manier betrokken te zijn, is het van belang dat het college de raad tijdig en periodiek informeert, zodat de raad op voorhand duidelijk kan maken in welke gevallen zij nader betrokken wil zijn. In verschillende stadia, zoals het inventariseren van de knelpunten, het ontwikkelen van een visie en van concrete scenario’s, alsmede bij de prioritering van deze scenario’s, kan de raad betrokken zijn.

Onze jurist bevestigde onze mening, als raad zijn wij onvoldoende in dit proces meegenomen. Daarnaast zij wij van mening dat het gehele proces inzake sluiting van Merlet Mill niet goed verlopen is. Want kaders geef je mee voordat er met andere partijen het gesprek wordt aangegaan. En al zeker over een gevoelig onderwerp als het sluiten van scholen.

In de raadsvergadering van 8 december hebben wij aangegeven dat we het proces opnieuw wilden overdoen en hebben we onze mede raadsleden opgeroepen het IHP niet vast te stellen! Want met het vaststellen, al dan niet gedeeltelijk, geef je als raad al je invloed uit handen. Onze jurist was hier heel duidelijk over. Wanneer de budgetten reeds zijn vastgesteld, dan is de ruimte om een gezamenlijk gedragen uitkomst vanuit de visie van de gemeente te beïnvloeden, navenant kleiner. Dat wilden wij toch zo maar niet uit handen geven?

Wij hebben onze mederaadsleden en het college opgeroepen om niet weg te kijken maar om expliciet hun rol hierin te pakken. Want vaststellen van het IHP kan verstrekkende gevolgen hebben. De fracties van Liberaal LVC, SP en raadslid Moniek van den Elzen hebben donderdag jl. een motie ingediend waarin we verzocht hebben om een gemeentelijke onderwijsvisie te maken nadat de gemeenteraad de kaders hiervoor heeft gegeven. Om daarna een begin te maken met een integraal proces van heroverweging van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Om in het kader van deze heroverweging ten minste opnieuw in gesprek te gaan met OMO ten einde sluiting van de school te voorkomen en in overleg met OMO mogelijke alternatieven voor het sluiten van het Merletcollege Mill uit te werken en ter informatie voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarna de gemeenteraad te betrekken bij het vaststellen van de relevante uitgangspunten en benodigde achtergrondinformatie en daarbij indien nodig een second opinion van de leerlingprognoses te betrekken Dit zodat we na deze besprekingen en verkenning kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen IHP.
Uitgangspunt van de motie was om niet vertragend op te treden in de goede zaken die in het IHP benoemd waren. Verduurzaming van scholen mag namelijk geen uitstel hebben. Daar kunnen wij als raad budgetten voor vrij maken. 

Helaas, deze motie werd niet gedragen door 2/3e van de gemeenteraad. De raad was in brede zin zeer kritisch op het proces maar toch nam het grootste gedeelte van onze raad het advies van onze jurist niet over. Daarmee deed men naar onze mening tekort aan zijn deskundigheid en expertise. Men vertrouwde op de woorden van de wethouder onderwijs dat er nog wèl ruimte was voor invloed. En men was tevreden met het antwoord op de vraag of de wethouder OMO wilde verzoeken om het voorgenomen besluit uit te stellen en de raad in gesprek te brengen met OMO. De wethouder heeft dat verzoek overgebracht. Maar hoeveel vertrouwen moeten we nog hebben wanneer de wethouder dat met de volgende woorden doet: “Ik hecht er waarde aan dat dit het verzoek is van de gemeenteraad en dat het college dit verzoek enkel doorgeleid”.   

Het IHP is door de gemeenteraad vastgesteld behoudens een aantal paragrafen over het VO (voortgezet onderwijs). Wij hebben vol overtuiging tegen gestemd. Niet om de goede zaken uit het IHP te laten vertragen. Wel om het tot nu toe gelopen proces zorgvuldig over te doen, samen met alle maatschappelijke betrokkenen. 

Wij staan voor goed onderwijs voor het gehele Land van Cuijk en niet zoals nu in de visie staat alleen in Boxmeer, Cuijk en Grave. We maken ons daarnaast zorgen over de onderwijskwaliteit die de opheffing van 2 scholen met zich meebrengt. Wij krijgen nu al bezorgde signalen binnen. Dit zal met het wegstrepen van 2 middelbare scholen in het Land van Cuijk helaas alleen maar zorgelijker worden. 

Mariëlla Bastiaans en Moniek van den Elzen
Raadsleden gemeente Land van Cuijk