Foto: Marlein Fotografie, Mill

Afgelopen donderdag (6 juni) ondertekenden de Stichting Eigen Kweek Langenboom (SEK) en de gemeente Land van Cuijk een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het Dorpsplan Langenboom.

Ondertekenaars namens de SEK waren Ivonne van der Horst, voorzitter en Wim Wijdeven, penningmeester. Namens de gemeente ondertekende wethouder Mark Janssen. 

Initiatief

De sluiting van café D’n Bens (2018) in Langenboom betekende het einde van een centrale voorziening waar van oudsher door het jaar heen tal van dorpsactiviteiten en –feesten plaatsvonden. Dat, gekoppeld aan vergrijzing, het teruglopen van ledentallen/vrijwilligers bij sportverenigingen, ontkerkelijking en stagnerende woningbouw, zorgt er voor dat de leefbaarheid in Langenboom ernstig onder druk komt te staan. Een groep betrokken en enthousiaste dorpelingen sloeg de handen ineen. SEK werd opgericht en voor Langenboom werd een toekomstbestendig dorpsplan opgesteld, gebaseerd op drie pijlers. 

  1. De kerk wordt aangekocht en omgevormd tot gemeenschapshuis inclusief dorpscafé/ horecavoorziening. De pastorie krijgt een woonfunctie.
  2. Het huidige sportpark wordt herontwikkeld tot een verenigd sportpark met een nieuw gezamenlijk clubgebouw, sportzaal en padelbanen. Meerdere sportverenigingen, sommige nu nog met een eigen locatie, gaan gebruik maken van dit sportpark (omnivereniging).
  3. De huidige locatie van gemeenschapsaccommodatie “De Wis” wordt herontwikkeld met woningbouw.

SEK en de gemeente Land van Cuijk zijn beide in hun nopjes dat de plannen nu zo ver gevorderd zijn dat een samenwerkingsovereenkomst kon worden ondertekend. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd die betrekking hebben op diverse aspecten van het dorpsplan. 

Voorzitter SEK, Ivonne van der Horst: ‘We kunnen met dit plan weer jaren vooruit. Het wordt in Langenboom ook heel breed gedragen, het is burgerparticipatie in optima forma waar vele inwoners van Langenboom aan meewerken. We zijn heel erg blij dat we hiermee weer een stap dichterbij zijn gekomen.’

Wethouder Mark Janssen: ‘Dit dorpsplan zorgt voor het toekomstbestendig maken van Langenboom door de woon- en leefomgeving te versterken en door het voorzieningenniveau te verbeteren. Daarbij wordt invulling gegeven aan zowel ambities van SEK als de gemeente op het gebied van bewegen, sport, gezonde leefstijl en ontmoeting’.

Wethouder Willy Hendriks: ‘Alle vrijwilligers en verenigingen hebben ontzettend veel werk verzet om tot dit prachtige resultaat te komen. Langenboom mag trots zijn op zichzelf. Samen gaan we nu verder op weg naar een mooi eindresultaat’. 

Bestemmingsplan

Uitvoering van het Dorpsplan Langenboom vraagt nog wel om een wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2023 is het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Tegen het ontwerp zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze worden nu behandeld. In een nog op te stellen ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’ worden de reacties op de zienswijzen genoteerd en ook hoe dit verwerkt wordt in het bestemmingsplan. Naar verwachting kan het bestemmingsplan na de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter vaststelling. Met iedere indiener van een zienswijze wordt nog contact opgenomen over de wijze waarop met de zienswijze is omgegaan.