Waren er vorige keer al weinig agendapunten voor de commissievergaderingen; nu zijn ze al helemaal zoek geraakt. De commissie Samenleving en bestuur (S&B) heeft geen raadsagendapunten en op de agenda van de commissie Ruimte en Economie (R&E) staat slechts één onderwerp nl. Bestemmingsplan Eekhoorn, Wilbertoord.

Is er dan niets te bespreken? 

Jawel, in de commissie Sabes wordt een tweetal presentaties gegeven. De eerste gaat over het levenslicht van “Sociale kernteams”. Aan de raadscommissie wordt dan door deskundigen duidelijk gemaakt wat de bedoeling van het opzetten van deze teams is.

Het stoutste jongetje uit de...

De tweede gaat over de Brandweer Brabant-Noord. Dit stoutste jongetje uit de klas heeft ons al jaren lang € 150.000 euro te veel laten betalen. Althans in hun presentatie laten zij zien dat ze de kosten over de gemeenten anders gaan verdelen. Grotere gemeenten moeten in de toekomst veel meer gaan bijdragen dan kleinere gemeenten, zoals die van Mill en Sint Hubert.
Op aandringen van AB’90 (motie) en na flinke lobby van ons college om een juiste verdeling van de brandweerkosten te krijgen, is de Veiligheidsregio Brabant-Noord overstag gegaan.

In de pocket zou je denken! 

Nee dus. De nieuwe berekening wordt fasegewijs ingevoerd en pas na een aantal jaren kunnen we de volledige € 150.000 op onze begroting besparen. Hoewel het bestuur van de Veiligheidsregio met argumenten volledig achter de nieuwe kostenverdeling staat, wil ze de maatregel toch maar geleidelijk uitoefenen. Zien we hier het oneigenlijke gebruik van de macht van de grote gemeenten???

Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s)

Een GR is een overeengekomen samenwerkingsverband tussen een (groot) aantal regionale gemeenten, waarbij taken en bevoegdheden worden uitbesteed en centraal worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn: GGD Hart voor Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Noord of Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.

GR’s maken plannen in kadernota’s en het is de bedoeling dat alle aangesloten gemeenten hier hun zienswijzen (opmerkingen/bezwaren) op geven. Op de raadsagenda staan 8 kadernota’s te bespreken. De meeste zullen nauwelijks discussie opleveren, maar enkele staan toch in de politieke belangstelling. Dat komt omdat ze hun stukken onvolledig aanleveren of niet uitvoeren wat de gemeente wil of voorgestelde bezuinigingen niet halen. Op 17 maart zullen we de discussie volgen en aangeven op welke wijze deze onwillige GR’s worden aangepakt.

Samenwerking land van Cuijk

Het is u niet ontgaan dat er ontwikkelingen gaande zijn over bestuurlijke samenwerking van de gemeenten in het land van Cuijk. Een belangrijk politiek discussiepunt is het antwoord op de letterlijke vraag aan de gemeenteraad: ”Bent u bereid om in 2016 de voorgestelde verkenning uit te voeren naar de voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking / bestuurlijke fusie?”

Bestuurlijke fusie is geen optie!

Het CDA is uitgesproken voorstander van één gemeente Land van Cuijk, bij de VKP, DL en AB’90 ligt dat genuanceerder of zijn perse tegen een gemeentelijke herindeling. Dat wordt lastig want ook onze gemeente moet een standpunt innemen. Het voorlopig standpunt in het raadsvoorstel luidt: “Ja, maar Bestuurlijke fusie is daarbij geen optie”. Of het CDA hier blij mee is?

Na kennisneming van de standpunten van de overige vier gemeenteraden zal tijdens de raadsconferentie van 23 maart zo mogelijk een gezamenlijk standpunt worden ingenomen dat ter bekrachtiging aan alle raden in het Land van Cuijk zal worden voorgelegd.

Theo van Eenbergen, AB’90