De jaarstukken 2015, de kadernota 2017 en de bestuursrapportage stonden op de agenda van de gemeenteraad van 7 juli j.l.

Uit de jaarstukken 2015 blijkt dat er een overschot is ontstaan van € 431.000,-. Met name is dat ontstaan doordat er minder aanvragen zijn geweest maar vooral minder aanvragen die zijn gehonoreerd binnen de WMO. Het zou toch fantastisch zijn als dit overschot zou worden gebruikt om b.v. de bezuiniging op de huishoudelijke hulp de nek om te draaien. Helaas gaat dit bedrag gewoon naar de algemene middelen.

Over de kadernota kunnen we kort zijn. Het is praktisch dezelfde kadernota als vorig jaar, alleen de cijfertjes zijn veranderd. Een zeer materialistisch stuk en geen sociaal beleid komt er in voor. Ook komt der weer een lastverzwaring voor m.n. de huiseigenaren, de melkkoe van de gemeente want u raadt het al de OZB gaat weer omhoog. Wij hebben dan ook tegen deze kadernota gestemd.

De contouren van het centrumplan beginnen nu duidelijk te worden. Belangrijk is dat de bereikbaarheid met name voor fietsers vanuit de kerkdorpen naar het centrum van Mill goed moet zijn. Goede fietspaden maar ook veilige kruispunten voor vooral jeugdige fietsers is essentieel. Daar moet aandacht aan geschonken worden middels een goed verkeersplan.

Dit vinden wij veel belangrijker dan een naar onze mening onnodige reconstructie van de Graafseweg.

Betaalbare woningen zowel huur als koop voor jongeren dienen gerealiseerd te worden. Om tot een goed plan te komen dient er eerst een inventarisatie plaats te vinden. Wij nodigen dan ook het college uit om jongeren uit te nodigen voor een bijeenkomst om te peilen wat de wensen zijn op dit gebied.

Belangrijk is dat de mogelijkheid om een starterslening aan te gaan blijft bestaan.

De behandeling van het voorstel van het college voor een herziening van het subsidiestelsel is nog steeds niet afgerond. Op voorstel van de Dorpslijst Langenboom is een werkgroep geformeerd vanuit de raad om de raad te adviseren om tot een update te komen voor goede een subsidieregeling.

Dorpslijst Langenboom blijft bij haar standpunt dat aan de subsidieverlening voor de verenigingen zeker wanneer er sprake is van jeugdleden niet getornd mag worden.

De problemen vwb de veiligheid van de Dorpstraat werd in de vergadering uitgebreid behandeld. Dit kwam omdat het overleg met de Dorpsraad en de Wethouder niets had opgeleverd. Een motie met een opdracht voor het College om de problemen in de Dorpsstraat op te lossen door de bomen te kappen, het trottoir grondig de verbeteren en parkeerhavens aan de westzijde aan te leggen, werd verworpen door de VKP en AB90. Een amendement van hun werd natuurlijk wel aangenomen. Een mager stuk wat bijna tegemoet komt aan het standpunt van de Wethouder. Ja, je moet je wethouder natuurlijk niet afvallen.

Twee monumentale bomen moeten blijven bestaan waarvan er één vermoedelijk al dood is. Er werd zelf geopperd door AB90 dat dit mogelijk ontstaan was door toedoen van de bewoner van de Dorpsstraat waar de vermoedelijke dode boom voor de deur staat.

Ja, er is weinig vertrouwen van deze partij naar de bewoners van Langenboom.

De Fractie van de Dorpslijst Langenboom