De algemene beschouwingen van onze politieke partijen stonden vol van suggesties en ambities met weinig politieke tegenstellingen. Partijen vulden elkaars suggesties aan of nuanceerden ze. Naast het recht leggen van stoeptegels in Langenboom was er nauwelijks iets concreets te bespeuren.

Jaarrekening 2015

De jaarrekening over 2015 met een exploitatietekort van € 111.000,- werd unaniem aangenomen. Waarbij het CDA zich verrast voelde dat nu wel € 100.000,- uit het resultaat voor het sociale domein (onvoorziene uitgaven) werd gereserveerd. Een jaar geleden werd hun voorstel nog weggewuifd. De wethouder: “Het is nu duidelijker en meer inzicht na overleg eist urgentie!

Bestuursrapportage

Ook dit rapport met een negatief saldo van € 233.000 werd door de gehele raad aangenomen. De DL begreep niet waarom het eerder opvragen van vakantiegeld ad € 159.000,- door ambtenaren in de huidige Burap moest staan. “Omdat het opvraagrecht op 1 januari 2017 gaat gelden, moet er nu in worden voorzien!” Simpel toch?

Kadernota

DL vond in hun algemene beschouwingen dat er minder bezuinigd moest worden op de WMO: “Er is te veel geld overgebleven!” Ook hekelde de DL de voortdurend stijgende lasten (ozb) voor de burgers. Maar DL kon niet aangeven waar het geld dan wel vandaan moest komen, “maar blijf af van de subsidiegelden van de verenigingen!”.

CDA: “Niet inkakken, maar doorpakken!”

Het CDA zag geen vooruitgang in realisatie zonnepanelen op daken van gemeenschapsaccommodaties en het onderzoek naar grondprijsdifferentiatie. En communicatie moet in het DNA van de gehele organisatie verankerd zijn. CDA vindt dat het leesniveau van onze basisschoolleerlingen onder de maat is??? Burgerparticipatie bij groenvoorziening komt niet van de grond en ergert zich aan de situatie dat er nog geen oplossing is voor de problemen met de SWOM en Sociom. Tenslotte staat duurzaamheid bij het CDA hoog in het vaandel, maar vindt dat het college hier te weinig aandacht voor heeft.

Concrete voorstellen van VKP en AB’90?

De VKP en AB’90 spanden de kroon voor wat betreft het generen van suggesties. Van zowat alle programma-onderdelen vonden ze wel iets, maar om suggesties handen en voeten geven heb ik weinig kunnen bemerken.

AB’90: “Waar maken we ons druk om...? 

Tja… die titel kun je op twee manieren interpreteren. Maar het ging over: de financiële toestand van onze gemeente, het slechte openbaar vervoer en Oost-Westverbindingen, samenwerken en vrijwilligers.

VKP: hart voor de samenleving

De VKP heeft nog steeds hart voor de samenleving, want nagenoeg alle denkbare onderwerpen werden aangeroerd. Veel suggesties!

Uiteindelijk stemden CDA, VKP en AB’90 vóór en DL traditiegetrouw tegen. Ben eens benieuwd of het college van alle suggesties brood kan bakken, want concreet heeft het niet veel opgeleverd. Maar ja een beleidsarme en financieel povere kadernota biedt ook weinig ruimte voor vernieuwing. Die ruimte kon gevonden worden bij herziening subsidiestelsel of gemeenschapsaccommodaties? Maar niets daarvan!

Wonen

Over één ding waren alle partijen het eens: Gaan met die Banaan! Een gezamenlijk ingediende motie moet leiden tot een brede werkbijeenkomst over bouwen met jongeren, architecten, projectontwikkelaars, hypotheekverstrekkers, woningbouwverenigingen etc. 

“Wettegij’t?”

Oh ja... er waren ook nog andere moties en een amendement. Over pachtperiodes en over extra geld voor het trottoir in Langenboom. Beiden haalden de eindstreep, maar die van de DL over het kappen van twee monumentale bomen in de Dorpsstraat niet. Eén is er toevallig al bijna dood. “Wèttegij‘t?”

Theo van Eenbergen
AB’90