De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn tevreden met het resultaat van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het grootste gedeelte van de ondervraagde inwoners geeft aan tevreden te zijn over de uitvoering van de Wmo. De ondersteuning vanuit de Wmo heeft voor hen een duidelijk effect op de zelfredzaamheid. Uit het CEO blijkt dat ruim driekwart van de mensen die een hulpaanvraag hebben ingediend, tevreden is over het contact. Meer dan 80% is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en vindt dat daardoor de zelfredzaamheid is toegenomen.

Verbeterpunten

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog verbeterpunten zijn in de uitvoering van de Wmo. Zo is de term onafhankelijke cliëntondersteuner bij een aantal ondervraagde inwoners niet bekend, terwijl uit nadere informatie blijkt dat zij binnen het eigen netwerk voldoende ondersteuning weten te vinden. In de gesprekken zal dit begrip meer toegelicht worden. Omdat niet alle ondervraagden altijd precies weten waar zij met hun hulpvraag naar toe moeten, zal de bekendheid van het Wmo loket verder worden verbeterd. Ook de snelheid waarmee de inwoners geholpen worden is hierbij een aandachtspunt.

Het cliëntervaringsonderzoek

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 schrijft voor dat gemeenten ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitvoeren. De resultaten van het CEO moeten gepubliceerd worden. In het CEO wordt onderzocht hoe de cliënten de uitvoering van de Wmo in dat jaar hebben ervaren. Ook wordt nagegaan welk effect zij van de uitvoering hebben ondervonden voor wat betreft de verbetering van hun zelfredzaamheid of participatie en hoe zij zich kunnen handhaven in de samenleving. Gemeenten betrekken de uitkomsten bij het verbeteren van de uitvoering en het beleid van de Wmo. De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben de  uitvoering van het CEO over het jaar 2015 uitbesteed aan onderzoeksbureau Magis Marketing & Research bv. Het onderzoek, in de vorm van telefonische enquêtes, werd steekproefsgewijs gehouden onder inwoners die in 2015 een hulpvraag hebben ingediend in het kader van de Wmo.

Uitvoering CEO vanaf 2016

De uitvoering van het CEO heeft vanaf 2016 een wat ander karakter. Inwoners die zich bij de gemeente hebben gemeld met een hulpvraag in het kader van de Wmo, zullen in de loop van 2016 binnen een termijn van twee á drie weken nadat het gesprek heeft plaatsgevonden door het onderzoeksbureau telefonisch benaderd worden om medewerking te verlenen aan een (telefonische) enquête. Zo kunnen de gemeenten al eerder de uitkomsten betrekken bij het verbeteren van de uitvoering.

Vragen? Rapport inzien? 

De enquêtes worden anoniem afgenomen. Het kan dus zijn dat mensen die deel hebben genomen nog steeds behoefte hebben aan contact met de gemeente. Dat kan door op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur te bellen met het cluster Zorg, team WIZ, telefoonnummer 0485 - 39 67 83.

Wilt u het rapport inzien?

Kijk dan op www.cuijk.nl, www.grave.nl of www.gemeente-mill.nl. Er ligt ook een kopie klaar op de leestafel in uw gemeentehuis.
Op www.waarstaatjegemeente.nl kunt u zien hoe de tevredenheid in andere gemeenten is. Kijk hiervoor bij de resultaten van de gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Wmo: http://wsjg.databank.nl/Jive?sel_guid=45f16672-fda1-436a-82f8-8ceb5519e05e.