Het realiseren van voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en energiezuinige woningen in prettige buurten. Dat is de komende jaren het gezamenlijke doel van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert en woningcorporatie Mooiland.

Afgelopen maandag ondertekenden de wethouders Rob Poel, Eric Daandels en Jos van den Boogaart (namens de drie gemeenten) en Anne Wilbers (bestuurder woningcorporatie Mooiland) hiervoor prestatieafspraken voor het komende jaar. Ook de lokale huurderorganisaties van Cuijk en Grave waren daarbij aanwezig. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming van de afspraken per gemeente.

Afspraak

Voor wat betreft de gemeente Mill en Sint Hubert is in de prestatieafspraken voor 2017 vastgelegd dat Mooiland de komende jaren in het kader van het project Centrumplan Mill ongeveer 21 woningen toevoegt in het hart van de hoofdkern van de gemeente. Daar staat sloop van 10 bestaande woningen tegenover. Vanwege de grote vraag naar huurwoningen gaat Mooiland de schoolwoningen aan de Havikstraat (Mill-West) verbouwen tot 10 appartementen.
Wethouder Jos van den Boogaart: ”Via een constructief proces zijn de prestatieafspraken voor 2017 tot stand gekomen. Voor 2018 worden de prestatieafspraken bijgesteld, gebaseerd op een actuele woonvisie. Uit de actuele woonvisie zal volgen voor welke aantallen woningen op welke locaties voor 2018 en volgende jaren opnieuw afspraken gemaakt moeten worden. Vanaf nu zullen jaarlijks, op basis van actuele gegevens, steeds weer (nieuwe) prestatieafspraken worden gemaakt voor het volgende kalenderjaar en de jaren daarna.”

Betaalbare woonlasten

De laagste inkomensgroepen krijgen volgend jaar een beperkte huurverhoging van Mooiland. Voor huurders met hogere inkomens is de verhoging inkomensafhankelijk. Mooiland stelt de huurverhoging jaarlijks vast in overleg met de centrale huurdersorganisaties. Ook werkt Mooiland aan verlaging van de servicekosten voor huurders. Alle partijen willen voorkomen dat huurders in de problemen komen door te hoge lasten. Daarom zetten ze in op intensief contact met het sociaal wijkteam, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en “laatste kans”-beleid. Waar nodig is er hulp op maat voor individuele huurders.

Kwaliteit en duurzaamheid

De gemeenten en Mooiland zijn er ook voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben en toch langer zelfstandig willen of moeten wonen. Ook werkt de woningcorporatie structureel aan verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen in de gemeenten. Bovendien wordt werk gemaakt van duurzame en energiezuinige woningen door energiebesparende maatregelen te nemen in de bestaande woningen en door energie-neutrale nieuwbouw. Met energiezuinige woningen dalen de stookkosten en daarmee de woonlasten van de huurder.

Leefbaarheid

De gemeenten in het Land van Cuijk streven naar behoud en versterking van leefbare en veilige dorpskernen, wijken en buurten. De partijen willen dit behouden en waar mogelijk versterken. Om goed en prettig te wonen is meer nodig dan een dak boven het hoofd. Daarom versterken de partijen de onderlinge samenwerking op sociale vraagstukken.