Afgelopen donderdagavond is door de gemeenteraad de kadernota aangenomen. In de kadernota geven de partijen aan wat ze graag zien terugkomen in de begroting 2018-2021 die in november op de agenda staat. Onderstaand een deel van onze algemene beschouwingen.

Handhaving

Op 10 november 2016 heeft de raad middels een motie opgeroepen voor een striktere handhaving. De capaciteit van de Boa’s zal van 250 naar 750 uur per jaar gaan. Hierbij willen we alle vormen van overlast beter aanpakken.

Land van Cuijk

Op dit moment is er onderzoek gaande naar de best passende vormen van bestuurlijke samenwerking in de breedste zin van het woord in het Land van Cuijk. Als VKP staan we achter dit onderzoek maar zullen bij het nemen van een beslissing rekening houden met de gevolgen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Woningbouw

Het doet de VKP deugd dat er mogelijkheden zijn om te bouwen in alle kernen. Voor de jeugdige woningzoekenden is er door de gemeenteraad een bijeenkomst georganiseerd in De Wissel. In navolging zien we ook graag een avond voor de medioren en senioren in onze gemeente.

N264

De VKP is van mening dat het proces N-264, de provinciale weg door Sint Hubert, door diverse partijen geheel verkeerd is aangevlogen. De VKP verwacht van het college dat men samen met Provincie en de Dorpsraad Sint Hubert nu wel de juiste weg bewandelt en belanghebbenden gelijktijdig de juiste informatie krijgen.

Duurzaamheid

De VKP is van mening dat het energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen omlaag moet. Er is een onderzoek gestart om te kijken hoe deze gebouwen energiezuiniger te maken zijn. We zien graag dat dit traject voortvarend wordt opgepakt.

Gezondheidszorg; preventie

De VKP vraagt meer aandacht voor preventie. Dit geldt met name voor de jeugdzorg, vroegtijdige signalering kan dure behandeltrajecten voorkomen. Door gezond te eten en voldoende te bewegen, kunnen we gezonder blijven. We staan dan ook van harte achter het project “een Goei leven in het Land van Cuijk” wat opgestart is vanuit “ontdek Mill”.

Subsidiebeleid

Het proces tot herziening van het subsidiestelsel is inmiddels afgerond. Deze herziening heeft er voor gezorgd dat er een eerlijk en transparant systeem is. De VKP is vóór het voortzetten van het leefbaarheidsbudget, op ons initiatief is ‘de pot’ aangevuld tot € 100.000,-.

Lastenverlaging

Na jaren van beleidsarm begroten, hebben wij als gemeente Mill en Sint Hubert nu een solide financiële positie. Graag zien we als VKP dat we hier allemaal van meeprofiteren. Daarom hebben we een motie (verzoek) ingediend om de OZB in 2018 niet te verhogen, dit is door de gehele gemeenteraad overgenomen. Ook het verzoek om de afvalstoffenheffing niet te verhogen is aangenomen. Wethouder van Daal kon nog aangeven dat de rioolbelasting zelfs kan dalen in 2018 vanwege een rentewijziging door het Rijk.

Tot slot wil de VKP graag de uitdagingen die op ons pad komen samen met onze inwoners en de diverse dorps- , wijk- en adviesraden op blijven pakken.

Anne Derks en Sjors van Kempen

www.vierkernenpartij.nl