Het realiseren van voldoende, goede en betaalbare woningen voor iedereen die dat nodig heeft, met extra inzet op duurzaamheid.

Dat zijn de belangrijkste doelstellingen waar de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en woningcorporatie Mooiland zich de komende jaren gezamenlijk voor inzetten. Onlangs ondertekenden zij hiervoor de prestatieafspraken 2018.

Afspraken gemeente Mill en Sint Hubert

De gemeente Mill en Sint Hubert en Mooiland realiseren in 2018 een aantal nieuwbouwprojecten. In het Centrumplan Mill voegt Mooiland tot 2020 ongeveer 26 woningen toe in Mill. Mooiland transformeert de voormalige schoolwoningen in de Havikstraat in 2018 om tot 8 nieuwe appartementen en een gezinswoning voor jong volwassenen met een beperking. In 2018 start de bouw van 2 grondgebonden woningen aan de Bernardstraat en 15 appartementen in het Maaslandblok. Alle partijen blijven in 2018 met elkaar in gesprek over de opgave en de druk op de sociale huurvoorraad. Een manier om op korte termijn de druk op de woningmarkt af te laten nemen, is de inzet van tijdelijke woningen. Begin 2018 doen de gemeenten locatievoorstellen voor realisatie van tijdelijke huurwoningen in de gemeenten in het Land van Cuijk door Mooiland.

Betaalbare woonlasten

De laagste inkomensgroepen krijgen in 2018 opnieuw een beperkte huurverhoging van Mooiland. Voor huurders met hogere inkomens is de verhoging inkomensafhankelijk. Mooiland stelt de huurverhoging jaarlijks vast in overleg met de centrale huurdersorganisaties. Alle partijen willen voorkomen dat huurders in de problemen komen door te hoge lasten. Daarom zetten ze in op intensief contact met het sociaal wijkteam, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en ‘laatste kans’-beleid. Waar nodig is er hulp op maat voor individuele huurders.

Kwaliteit

Mooiland is er ook voor ouderen en mensen die zorg nodig hebben en toch langer zelfstandig willen of moeten wonen. Ook werkt de woningcorporatie structureel aan verbetering van de kwaliteit van de bestaande woningen in de gemeenten.

Gebiedsgericht samenwerken op duurzaamheid

De gemeenten en Mooiland werken samen aan een routekaart naar een energieneutrale woningvoorraad en doen dat gebiedsgericht. Dat wil zeggen dat per gebied in beeld wordt gebracht welke inzet nodig is om de woningvoorraad van Mooiland in het betreffende gebied in de periode tot 2050 energieneutraal te maken. Met energiezuinige woningen dalen de stookkosten en daarmee de woonlasten van de huurder.

Leefbaarheid

De gemeenten in het Land van Cuijk streven naar behoud en versterking van leefbare en veilige dorpskernen, wijken en buurten. De partijen willen dit behouden en waar mogelijk versterken. Om goed en prettig te wonen is meer nodig dan een dak boven het hoofd. Daarom versterken de partijen de onderlinge samenwerking op sociale vraagstukken.

Woningwet

De nieuwe Woningwet stelt dat woningcorporaties en gemeenten duidelijke prestatieafspraken maken. Basis voor die afspraken zijn de Woonvisies. De Woonvisie voor het Land van Cuijk is nog in ontwikkeling. Desondanks wilde Mooiland graag prestatieafspraken maken met de gemeenten in het Land van Cuijk in 2018.