Momenteel zijn we als Dorpsraad en Werkgroep N264 in afwachting van het rapport van Tauw/Advin met daarin het advies wat ze uitbrengen betreffende de knelpunten en mogelijke oplossingen die geconstateerd zijn tijdens de studie. Naar aanleiding van dit rapport zal de provincie besluiten gaan nemen.

Hier is uiteraard het nodige aan vooraf gegaan. Een eerste algemene informatie-avond voor bewoners van Sint Hubert en overige belangstellenden in februari dit jaar, werd druk bezocht. Deze avond werd, mede na aandringen van de Dorpsraad, georganiseerd door de provincie. Tijdens deze avond werd door onderzoeksbureau Tauw/Advin en omgevingsmanager Ben Peters een uiteenzetting gegeven van het te doorlopen proces met tijdsplanning. Ook werd aangegeven waar mensen informatie kunnen inwinnen en bij wie ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen tijdens het proces.

De Werkgroep N264 heeft samen met Ben Peters en Jos Ceelen van de gemeente Mill bekeken wie benaderd zouden moeten worden voor de op te richten participatiegroep. Verder is een oproep geplaatst waarin werd vermeld dat belangstellenden zich via de Dorpsraad aan konden melden voor de participatiegroep. Ook tijdens de informatieavond is hier aandacht aan besteed. De participatiegroep is vervolgens uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze avond is door het onderzoeksbureau en Ben Peters informatie ingewonnen. De knelpunten en opmerkingen die hier zijn aangegeven, zijn meegenomen in het onderzoek.

In mei is een inloopmiddag en -avond georganiseerd door de provincie. Tijdens deze avond werden de knelpunten en mogelijke oplossingen gepresenteerd. Als dorpsraad zijn wij de volledige inloopavond aanwezig geweest om de mening binnen het dorp te peilen. Ook wilden wij zelf een goed beeld krijgen van de presentatie van de mogelijke oplossingen. De conclusie vanuit de Dorpsraad is hierbij dat er geen gedragen plan gepresenteerd is die avond.

De Dorpsraad had zelf na de inloopavond de nodige vragen betreffende de gepresenteerde plannen. Hierop is een brief opgesteld, zowel door de werkgroep N264 als door de Dorpsraad. In deze brieven zijn onder andere vragen gesteld over de gepresenteerde scenario’s (en waarom bepaalde alternatieven ontbreken) en over verwachte verkeerscijfers voor de toekomst die we niet te zien hebben gekregen. Een heel belangrijke vraag in de brief was ook wat de input is geweest vanuit de participatiegroep en wat de feedback was vanuit de inloopavond. Wat is hier mee gedaan?

Een aantal vragen zijn door Ben Peters beantwoord en een aantal vragen zullen vanuit het rapport beantwoord worden. Ook op de website van de Provincie is het nodige gepubliceerd, een overzicht van alle berichten vindt u op brabant.nl (https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n264-uden-haps). Onze brief en het antwoord van Ben Peters is op ons verzoek gedeeld met de participatiegroep.

De Dorpsraad heeft gevraagd om de tijdsplanning aan te passen. Mensen uit het dorp zijn onzes inziens onvoldoende geraadpleegd over de problemen die ondervonden worden en mogelijke oplossingen hiervoor. Er moet een uitgebreider onderzoek komen naar meer en betere oplossingen.

De Dorpsraad is onlangs in gesprek geweest met Jos vd Boogaart. Jos heeft in grote lijnen dezelfde vragen als de Dorpsraad. Het rapport zal moeten worden afgewacht.

Er is veel aandacht vanuit het dorp en diverse werkgroepen voor de problematiek rondom de N264. Een handtekeningenactie tegen de voorgestelde randweg en de werkgroep Geen Vrachtverkeer die zich inzet voor alternatieve oplossingen en contact heeft gehad met Ben Peters en Jos van de Bogaart zijn hier enkele voorbeelden van. De Dorpsraad laat zich ook hierover zo volledig mogelijk informeren. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, wij horen het graag!

Dorpsraad en werkgroep N264 Sint Hubert