De gemeenteraad kwam donderdag jl. om 19.30 bijeen voor een normale raadsvergadering met 15 onderwerpen op de agenda. Een onverwachte lange zit tot 23.00 uur werd veroorzaakt door de vele moties, amendementen en schorsingen. Amendementen werden tijdens de vergadering omgezet in moties of na discussies en schorsingen gewijzigd ingediend of weer ingetrokken.

Regionale woningmarktstrategie

De regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk was voor het CDA een uitgelezen kans om oppositie te voeren. CDA vond de inhoud niet actueel, te weinig concreet en gaf geen visie op het gemeentelijk woningprogramma. Daarnaast geschreven vanuit Mooiland en dus nauwelijks eigen inbreng. CDA stelde in een amendement voor om van alle woningtypen minimale percentages van de te bouwen woningen vast te leggen voor de komende jaren. De wethouder pareerde dat voorstel: “Juist dat vastleggen houdt in dat er niet flexibel op actuele situaties ingespeeld kan worden”. Wethouder wees erop dat er sowieso een jaarlijks een onderzoek gehouden wordt naar het woningbestand enerzijds en de actuele woonbehoefte naar soort woningen anderzijds.
Daar schrok het CDA zo van, dat ze haar keutel introk en na een schorsing terugkwam met een motie. Die motie over actueel woningbestand was overigens weer overbodig, omdat diezelfde inhoud al door toezegging van de wethouder was gedaan. Zowel het raadsvoorstel als de motie werden uiteindelijk wel aangenomen.

Energieverkenning en energievisie

Onze gemeente moet in 2050 energieneutraal zijn. Alle energie die we verbruiken moeten we zelf opwekken. Een hele opgave! In die visie met speerpunten staat hoe in de tijd gezien, onze gemeente deze opgave gaat invullen. Ook hier amendementen en moties, die gedurende de vergadering en na schorsing inhoudelijk werden aangepast. Uiteindelijk met alle aanvullingen en wijzigingen in meerderheid aangenomen.

Duurzaamheidslening

Dit AB’90-initiatief gaat er voor zorgen dat iedereen energiebesparende maatregelen kan nemen. We kunnen tegen een rente van 1,6% een bedrag tussen de 2.500 en 15.000 euro via onze gemeente lenen. Het bedrag moet in termijnen uiterlijk in 15 jaar worden terugbetaald. Vanaf 1 november a.s. kunnen we met dit aantrekkelijke aanbod de energiekosten flink omlaag brengen en tegelijkertijd met die besparing de rente en aflossing voldoen. Zo dragen we bij aan een toekomstig energie-neutrale gemeente Mill en Sint Hubert. Iedereen was hier uiteraard voor.

Monumentale bomen

Dit raadsvoorstel, geboren uit een initiatief van AB’90, maakt het mogelijk om in overleg en dus samen met onze inwoners in de nabije toekomst, monumentale (grote) bomen te plaatsen. Enkele wijk- en dorpsraden hebben al geschikte locaties geselecteerd. Hopelijk worden er door ons meer plantlocaties ingediend, want deze bomen leggen CO2 vast, vlakken neerslagpieken af, verminderen hittestress en bieden een leefomgeving voor diverse dieren.

Herindeling

In een reactie op de brief van gemeente Grave aan de Cuijkse en Millse gemeenteraad heeft onze raad unaniem positief gereageerd op de vraag of een bestuurlijke fusie van Cuijk-Grave-Mill & Sint Hubert tot de mogelijkheden behoort. Met deze positieve instemming wil men Cuijk in overweging geven om niet met Sint Anthonis en Boxmeer te gaan fuseren. Immers dan zou Cuijk uit de ambtenarenorganisatie CGM treden met negatieve gevolgen voor Mill en Grave. Vandaar dat zowel de VKP als AB’90 een fusie tussen de CGM-gemeenten als serieuze optie op tafel hebben gelegd. In een fel debat vond het CDA dat met name AB’90 nogal wat uit te leggen had.

Theo van Eenbergen, AB’90