Specifieke zorgkosten die na het overlijden zijn betaald, zijn niet aftrekbaar van het inkomen van de overledene.

Een vrouw overleed op 2 augustus 2015. In de weken voorafgaand aan haar overlijden waren zorgkosten gemaakt die haar erfgenamen uit de onverdeelde boedel betaalden. In de overlijdensaangifte IB 2015 namen de erven € 4.104 zorgkosten op, onder meer voor extra gezinshulp en apotheekkosten voor medicijnen ten behoeve van palliatieve sedatie. De inspecteur weigerde de aftrek van de uitgaven omdat deze bedragen na het overlijden waren betaald. Hof Den Haag was het met de erven eens dat de kosten voor extra gezinshulp en de apotheekkosten op hun moeder hadden gedrukt en daarom nog op haar inkomen in aftrek konden worden gebracht. De staatssecretaris ging met succes in cassatie.

De Hoge Raad vond dat het bij dit soort kosten in de laatste weken van het leven voor de hand lag dat zij pas ná het overlijden werden betaald maar dat het moment van betalen een beletsel was om die kosten op het inkomen van de erflaatster in aftrek te brengen. Het tijdstip waarop aftrekbare uitgaven voor aftrek in aanmerking kwamen was namelijk het tijdstip van betaling en de kosten waren in dit geval na het overlijden betaald. Aftrek in de aangifte van de overledene was niet meer mogelijk.

Toelichting

De zorgkosten die een erfgenaam na het overlijden van de erflater betaalt, kunnen dus alleen door de erfgenaam zelf als specifieke zorgkosten in aanmerking worden genomen met inachtneming van de voor die erfgenaam geldende drempel. Het komt natuurlijk regelmatig voor dat erfgenamen na het overlijden van de erflater een rekening krijgen voor de zorgkosten die nog tijdens het leven van de erflater zijn gemaakt. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten van verzorging aan huis of kosten van een hospice. Het kan fiscaal voordelig zijn als deze kosten bij de erflater in de overlijdensaangifte in aftrek kunnen worden gebracht. De Hoge Raad beslist anders: zorgkosten gemaakt tijdens het leven, maar die zijn betaald na het overlijden, kunnen niet bij de erflater in aftrek worden gebracht.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.