Het kabinet strooit met noodmaatregelen om het bedrijfsleven in de benen te houden. Een aantal ingrepen zijn recent in een beleidsbesluit gegoten, zodat ondernemers de toezeggingen ook zwart-op-wit hebben. Welke nuttige maatregelen staan er zoal in dit besluit?

Er is een enorm pakket aan noodmaatregelen uit de kast getrokken om Nederland door de crisis te loodsen. Zo neemt de overheid een deel van de loonkosten van ondernemingen over via de NOW-regeling. Ook kunnen ondernemers uitstel van betaling vragen bij de Belastingdienst en biedt de overheid de banken extra staatsgaranties op bedrijfsleningen.

Intussen moeten zulke maatregelen ook vastgelegd worden in beleidsregels. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft nu een reeks maatregelen uitgewerkt in een beleidsbesluit. Daarin is onder meer het volgende geregeld:

De invorderingsrente die belastingplichtigen moeten betalen bij belastingschulden is verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit percentage wordt ook gebruikt voor de belastingkorting die geldt voor bijvoorbeeld bv’s die in één keer hun aanslag vennootschapsbelasting betalen. Ondernemers die nadeel ondervinden kunnen bezwaar maken en alsnog aanspraak maken op 4% korting. Ook belastingplichtigen die juist invorderingsrente vergoed krijgen van de Belastingdienst omdat zij te veel hebben betaald krijgen nog steeds 4%.

Ondernemers kunnen langer aanspraak maken op de terugwerkende kracht voor de omzetting van een eenmanszaak naar een bv of andersom. De termijn voor terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 is eigenlijk op 1 maart 2020 verstreken. Termijnen die verlopen van 1 maart tot en met 31 mei 2020 mag de inspecteur met drie maanden verlengen.

De Belastingdienst zal soepel omgaan met werkgevers die door de coronacrisis tijdelijk niet kunnen voldoen aan sommige administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen. Zo kan het anoniementarief van 52% dat geldt als een werkgever niet tijdig de identiteit vaststelt van nieuwe werknemers achterwege blijven. Wel moeten werkgevers de tekortkomingen zo snel mogelijk herstellen. Ook mogen werkgevers vaste reiskostenvergoedingen onbelast door laten lopen.

De staatssecretaris stipt in het beleidsbesluit ook nog de zogeheten TOGS-regeling aan. Via dit loket kunnen getroffen ondernemers een eenmalige gift van € 4.000 krijgen om een deel van de lopende kosten te dekken. Deze gift behoort niet tot de winst en is dus vrijgesteld van vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. In het beleidsbesluit stelt de staatssecretaris dat dit met terugwerkende kracht geregeld wordt in het Belastingplan 2021

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.