De staatssecretaris van Financiën gaf onlangs in een beleidsbesluit de voorwaarden aan waar een onderneming voor de VPB aan moet voldoen als deze de wens heeft om een coronareserve in 2019 te vormen. Welke zijn dit?

Antwoord

Ondernemingen voor de VPB die dit jaar een verlies lijden, kunnen dit verlies verrekenen met de winst uit het voorgaande boekjaar. Dit kan in principe pas als de aangifte VPB over 2020 is gedaan en dat is sowieso pas begin 2021. Daarom heeft het kabinet besloten dat zij nu al een ‘coronareserve’ mogen vormen. Hierbij gaat het om het bedrag van het te verwachten verlies over het boekjaar 2020 dat verband houdt met de coronacrisis. Dit bedrag mogen zij verrekenen met de winst uit 2019 en zo kunnen zij eerder VPB terugkrijgen. Voor het vormen van een coronareserve in 2019 gelden de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
  • Het verwachte coronagerelateerde verlies mag niet hoger zijn dan het totale verlies dat de VPB-plichtige verwacht over het boekjaar 2020.
  • De dotatie aan de coronareserve in 2019 is maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  • De coronareserve moet uiterlijk in het boekjaar 2020 helemaal in de winst zijn opgenomen.
  • De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte VPB 2019 in de rubriek ‘Overige fiscale reserves’ opgenomen.

De verrekening kan een VPB-plichtige regelen door bij de fiscus om een nadere voorlopige aanslag VPB over 2019 te vragen. Als er al aangifte is gedaan over 2019 moet de VPB-plichtige, als deze een reserve over 2019 wil vormen, een nieuwe aangifte VPB over 2019 invullen.

Als VPB-plichtigen besluiten om een coronareserve te vormen kan dit gevolgen kan hebben voor de toepassing van andere regelingen in de VPB. Zo kan het voor de verliesverrekening voorkomen dat nog onverrekende verliezen uit oudere jaren niet meer verrekend kunnen worden als er een coronareserve voor 2019 wordt gevormd. En is er dus sprake van verliesverdamping. Let er daarom goed op welk bedrag aan de coronareserve wordt toegevoegd om dit te voorkomen!

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.