Al jaren werken in onze provincie de gemeenten, de waterschappen, de provincie, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, ZLTO, Brabantse Milieu Federatie samen aan onze natuuropgaven. Afgevaardigden van deze organisaties bespreken regelmatig de voortgang van de realisatie van het Brabantse Natuurnetwerk en van de Ecologische Verbindingszones. Sinds vorig jaar is daar de intensivering van het natuurherstel van stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden aan toegevoegd. In deze vergaderingen mag ik de gemeenten van Noordoost Brabant vertegenwoordigen. Zo ook vorige week donderdag.

Natura-2000 gebieden

Voor het herstel van Natura-2000 gebieden gaat de provincie binnenkort een subsidieaanvraag indienen bij de minister van LNV van 70 miljoen euro plus 10 miljoen voor boscompensatie. Verwacht wordt dat de minister half juli zal besluiten over deze subsidieaanvraag, waarna in de periode 2021-2023 de maatregelen moeten worden uitgevoerd (met op onderdelen uitloop tot 2025). Daarna volgt er een tweede subsidieronde voor zeven jaar (2023-2030), waarvoor de prestaties in de eerste drie jaar maatgevend zullen zijn.
Voor de minister is spoedig natuurherstel in N-2000 gebieden in relatie tot de stikstofproblematiek cruciaal. Als niet snel blijkt dat ‘stikstof-uitstoot beperkende maatregelen’ (zoals bijv. 100 km/u op snelwegen, of sanering van intensieve veehouderijen) in combinatie met natuurherstelmaatregelen een positief effect hebben op de biodiversiteit in de N-2000 gebieden, dan kunnen bijvoorbeeld bouwprojecten weer geblokkeerd worden. Het mag duidelijk zijn dat geprobeerd wordt om zoveel mogelijk te leunen op bestaande uitvoeringsplannen in de directe omgeving van en met direct effect op de Natura-2000 gebieden. Werk met werk!

Ecologische verbindingszones (EVZ)

Realisatie van Ecologische Verbindingszone’s (EVZ’s) kan in bepaalde gebieden een sterke bijdrage leveren aan herstel van biodiversiteit. Helaas zit daar in Noord-Brabant vaak nog te weinig voortgang in. De ‘oude’ afspraak was dat alle EVZ’s uiterlijk in 2027 gerealiseerd zouden zijn. Maar in het tempo waarin het nu gaat, zal dat niet gaan lukken. Ook niet nadat de provincie enkele weken geleden de prioritering naar beneden heeft bijgesteld. Met name een flink aantal Brabantse gemeenten en drie van de vier waterschappen zullen hierin een tandje bij moeten zetten.

Complimenten

Afgelopen donderdag werd ook nadrukkelijk stilgestaan bij voorbeelden waar dit wel gaat. Ons Waterschap Aa en Maas ligt op schema om in 2027 alle kilometers ‘natte’ EVZ gerealiseerd te hebben en de gebiedsgerichte aanpak in onze Raamvallei werd door de provincie genoemd als hét goede voorbeeld. Daar ben ik best trots op! Keerzijde van dergelijke complimenten is dat je meteen wordt uitgenodigd om een ‘veldsymposium’ te helpen organiseren zodat iedereen inspiratie op kan doen uit de mooie voorbeelden. Ik heb die uitnodiging graag aanvaard maar meteen ook een ‘winstwaarschuwing’ gegeven: Bij een gebiedsgerichte aanpak werk je met veel partijen samen en dan moet je vaak geduld kunnen opbrengen als niet iedereen jouw tempo kan bijhouden. Samenwerken is gebaseerd op onderling vertrouwen en je moet de tijd nemen om dat vertrouwen te laten groeien. Je moet de juiste personen in een team bij elkaar zien te krijgen. In de Raamvallei zijn we daar zeven jaar geleden mee begonnen en daar plukken we de laatste paar jaren pas de echte grote vruchten van. Gebieden die nu nog moeten beginnen, moeten dus een hogere versnelling zien te vinden als ze in 2027 klaar willen zijn. Maar ik ben blij met de complimenten en breng ze bij deze graag over aan alle partners van ‘De Verborgen Raamvallei’.

Wethouder Jos van den Boogaart