Ut leek wel of de werreld stil stond. Wie hai di verwáácht. Zelfs bij ming stond d’n tillefoon róódgloeiend, mar dè kwamp, um dè ik ‘m in de felle zon hai lóte ligge, want wà doide ’t toch wer.

Ja, ’n week zonder krant, is net zò erg, ès ’n café zonder bier en wà denkte van dieje,lege dinsdàgge’n ovend of dieje woensdag, soves, de mense wisse toch nie, wà ze moesen doen. Gè kunt toch al slecht, bij oewe’n huisgenoot, de “Zoek de Tien Verschillen” gòn zúúke.
Tis, dè de politiek mè vakantie is, mar anders zoude ze is hebbe moete húúre, um nou al mier verloskundige òn te stelle. Alle wachtkamers in Mill zate overvol, ze zate allemòl te wáachte op dieje Neije Krant, die nie kwamp.
Van dees week word ‘r in hèl Mill, nergès gèn aaw papier opgehòld, want dè is ‘r gewoonweg nie. Die twieje jong kètjes uit ’t asiel zulle ’n week langer in d’r koike moete zitte en nou ist nog ’n geluk bij ’n ongeluk dè ’t weekboeket net ’n week van te veure is gestopt, anders hàn ons bloemiste, òk nog unne gróóte strop gelééje. Trouwe’s bij Teun Arts, zulde zien, dè die stuulrij, in z’n advertensie langer is gewòrre, dur gèmiste verkópe.
Ut wáár veul gewóógd, um dur ’t durp hen te fietse mè twieje tasse òn oew fiets, want gè hàit alle kans, dè de mense, die tasse van oew fiets afrukte, um dèsse mende dè dor die Nééij Krante in zááte.
Stéfan d’n disjòkkie hè zelfs z’n jubileum uitgesteld tot begin september, ùm dèttie bang wáár, dètter anders niemèste kwamp, ès allieën hullieje Patrik. Toen dinsdagsmiddàgs al in Rio, òk bij Epkè ès vááste lezer van de Neije Krant, ’t bericht deur kwam, dè dieje Neije Krant nou ieën week nie kùmt, schrok ie, greep mis en viel perdoes op zunne snottert en nou kùmt ‘t; nou is dè in Rio ’n gróóte ráásjè ònt wòrre en ze vurspelle, dèttè in Mill nou òk kùmt; snottertje valle.
En nou kùmt ’t allerergste; Corné kon ’t niemer ònhúúre en was ’n week ondergedoke in ùnne opgèpompte’n Abraham en hullie Cokkie záát onder d’n aanrecht in zo’n keukekésje, wor Cornè eigelèk nog hendig bij hai gekunne, mar wel, zonder Neije Krant...

Haw doe
Pietje de Grondwerker