Toen vùr ’n goei anderhalf joor trug hier in Mill ’n par man mè de gedachte rond liepe um ’n Kapel te bouwe, kwame ze d’r gááwéchtig ááchter dè dè nie zoewe mar gù. Ons M’rietje vroege zè òk ùm rood en wà ‘r die van dáácht. Nou die zèn tigge die mense; ik vein’t gruwelek moij en ik stòj d’r vierkant ááchter.

Màr wà zal ‘r onze Pastoer van zegge? Dè wieët ik zoewe, zoewe zin ze. Ze viet d’r fiets, spronk ‘r op en dè zulde nou áált zien; twieje tòdslappe báánd. Ik moester òn te páás kamme, um mee te pompe, urst ááchter, want dor kumt ’t meste gewicht en dan pas veur,en dan bènde òk zòwà dur oewen òijem hen en ons fietspomp is òk niemer wà ’t gewist is. Àfijn ons M’rietje nor de Pastoer en die zag wel òn ons M’rietjes kleur dè ’t ménes waar en Hij koos eier vur z’n geld en vond ’t òk ’n geweldig goej idee.
Wer thuis òngekàmme, zin ze; zoewe ’t Gèstelèke zit ‘r op, nou nog èfkes nor t’Gementelèke, onze wethaawer Jos gòn bekéére en die riep al dùr de deur toen ons M’rietje de deurklink nog mar amper váást hàj; Ja gullie meut door wel ’n Kapel bouwe want ’t bestemmingsplan van’t Centrum is al zòwà òlling goed gekeurd. En di alles in ènne vùrmiddag.
Máárr..dan kamme de finansieje ùm d’n hoek gekéke. Toen wier goeje rood hoe langer hoe duurder. D’r wier op de Jóórmert goej reklame gemàkt en hierdeur zing ‘r òk al toezegginge gedòn. Al veschillende vrijwilligers hebbe zich uit d’r eige gemeld en we hebbe al ’n klok gekrigge um ’t Angelus alle óvende te luije. Bij ’t Seniore Hobby Centrum zitte ze al weke te prakkezére hoe ze alles zulle make en gòt zoewe mar deur.
Òk zing ‘r verschillende mense die nou rond kamme mè lóóte en ik zouw zegge kóópe die lóóte want d’n urste prijs is driehonderd en vijftig euro en d’n twèdde en d’n dòrde twèhonderd en vijftig en honderd en vijftig euro. Mar hoe gè ’t nou òk went of kiert, die Kapel die kumt ‘r, mar dieje ùrste prijs, ja dè blijft... ’n Lot uit de Lóóterij...

Haw doe,
Pietje de Grondwerker