Het zomerreces nadert en hopelijk was deze raadsvergadering voor de laatste keer digitaal. Omdat alle raadsleden thuis achter hun laptop of iPad de vergadering bijwonen, wordt toch de beleving en dynamiek sterk gemist. Andere raden in het Land van Cuijk kwamen afgelopen week wel fysiek bijeen.

Van de 22 agendapunten waren er 14 in de commissie uitgediscussieerd en als hamerstuk afgetikt. Dat waren voornamelijk bestemmingsplannen en begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s).

Illegale bouw bij de Wester

In het vragenuur stelde de VKP o.a. de illegaal gebouwde overkapping van De Wester aan de orde. De wethouder kon vragen, of de overkapping binnen de beoogde bouwvlakken van de nieuw te bouwen woningen valt, nauwelijks beantwoorden. Want er is geen vergunning aangevraagd en verleend. Binnenkort vindt weer fysiek overleg met belanghebbenden plaats over deze kwestie en over de gewijzigde bouwplannen aldaar. Afhankelijk van de uitkomst zal mogelijk handhaving worden ingezet.

Verruiming terrassen aan de Markt

CDA vroeg zich af of terrassen rond de Markt permanent verruimd kunnen worden ten koste van parkeervakken. Nu gebeurt dat tijdelijk i.v.m. corona. De wethouder gaf aan dat het veel complicaties geeft met waarschijnlijk aanpassingen in het bestemmingsplan. Maar zegde toe op langere termijn met alle omwonenden en aanliggende ondernemers te kijken naar eventueel meer terrasruimten en parkeervakken.

Verordening De Kuilen

Omdat de oude verordening (wet) uit 2011 niet meer beantwoordt aan de actualiteit, ofwel de huidige activiteiten op De Kuilen niet of nauwelijks toelaatbaar zijn volgens de oude verordening, is een nieuwe noodzakelijk. Ambities uit de Structuur- en Toekomstvisie 2025 kunnen door de beperkende oude verordening niet worden gerealiseerd. Coalitiepartijen als AB’90 en m.n. de VKP waren verheugd met de snelle invoering van deze noodzakelijke verordening. Vele wensen zijn nu vervuld en huidige activiteiten en mogelijkheden op De Kuilen passen nu wel binnen de verordening.

CDA zag de procedure als onzorgvuldig en bleef hameren op een onjuist gehanteerde volgorde. Volgens het CDA had eerst het bestemmingsplan aangepast moeten worden, alvorens de verordening te vernieuwen. Wethouder: “Beiden zijn niet per se aan elkaar gekoppeld, een nieuwe verordening kan binnen het bestaande bestemmingsplan vastgesteld worden”. “De noodzaak tot snelle aanpassing is voor iedereen wenselijk”. Maar tot drie keer toe dwong het CDA de wethouder te bevestigen of de volgorde ook anders had gekund. Het CDA wilde de wethouder met die onbelangrijke vraag op de knieën krijgen, wat uiteindelijk ook lukte.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Met deze motie wilde het CDA het college bewegen onderzoek te doen naar haalbaarheid van een nieuw schoolgebouw en die mee te nemen in het ‘Het Dorpsplan’ Langenboom. Door verplaatsing richting Berkenlaan zou de huidige locatie vrij komen voor woningbouw. Wethouder: “Het is door Eigen Kweek zelf niet in ‘Het Dorpsplan’ opgenomen en een eventueel nieuw contingent woningen belemmert het huidige woningbouwprogramma in Langenboom.” Zowel de wethouder als de coalitiepartijen AB’90 en VKP ontraadden die motie.

Hierop stelde het CDA het democratisch gehalte van de gemeenteraad ter discussie: “Democratie is rekening houden met de minderheid van de raad” Met één zetel tekort in de raad voelt het CDA zich benadeeld en niet gehoord om ambities en kansen te realiseren. VKP en AB’90 zien de motie meer als opmaat voor een breder agendapunt inzake onderwijs, onderwijsgebouwen en overig maatschappelijk vastgoed. Wordt vervolgd dus!

Theo van Eenbergen, AB’90