5 november jl. vond voor de laatste keer de begrotingsbehandeling plaats door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert. In meerdere opzichten een historisch moment. Dit omdat we opgaan in de gemeente Land van Cuijk en de begroting 2021 unaniem door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Begroting 2021

Middels een aantal moties (verzoek aan het college) en amendementen (wijzigingen in de begroting 2021), welke de VKP in samenwerking met AB’90 en het CDA heeft ingediend, werd met name aandacht gevraagd voor:

  • Het verlagen van de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners door € 25.000,-- toe te voegen aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Dit omdat de kosten van afvalverwerking de laatste jaren behoorlijk fluctueren en dit niet altijd direct afgewenteld dient te worden op onze inwoners.
  • Het inlopen van de achterstanden op het gebied van woningbouw in onze gemeente blijkt, door te weinig mankracht binnen CGM, maar niet te lukken. De gemeenteraad is van mening dat hiervoor het komende jaar een fors bedrag (minimaal € 100.000,--) beschikbaar gesteld dient te worden om deze achterstanden weg te werken, zodat de vergevorderde plannen die er reeds liggen ten uitvoer gebracht worden.

Daarnaast gaat het college een onderzoek starten naar het inrichten van publieksvriendelijke terrassen in de Kerkstraat / Stationsstraat en gaat zij op zoek naar een vervangende schaapskudde voor het begrazen van diverse ecologische verbindingszones in onze gemeente.

Tot slot kreeg de VKP de toezegging, op vragen die zij had aangaande de start van bestemmingsplan Moerboom III, dat er rekening gehouden gaat worden met de actuele woningbehoefte en het toepassen van flexibele bouwkavels het uitgangspunt zal zijn.

Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave

1-1-2022 gaat de gemeente Land van Cuijk van start. Omdat de gemeente Grave vanaf die datum haar diensten wenst af te nemen van de gemeente Land van Cuijk is het nodig om hiervoor van te voren duidelijke afspraken te maken middels een Centrumregeling en DVO. Dit gezien het feit dat de gemeente Grave vanaf 2022 t/m 2025 fors gaat bezuinigen op de dienstverlening aan haar inwoners, oplopend naar € 750.000,-- in 2025. Omdat de invulling en uitvoering van de Centrumregeling en DVO een bevoegdheid is van de colleges zijn er, in samenwerking met de lokale partijen van de gemeente Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, een aantal moties (dringend verzoek aan de colleges) ingediend. Dit om te komen tot een Centrumregeling en DVO op basis van gelijkwaardigheid. De door de gemeenteraden van Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert aangenomen moties betreffen:

  • Het opnemen van een tussentijdse evaluatie en het aanpassen van de voorgestelde tarieven wanneer de tarieven van de gemeente Land van Cuijk daadwerkelijk bekend zijn.
  • De mogelijkheid voor de gemeente LvC om op elk moment de Centrumregeling en DVO op te zeggen.
  • Het voorkomen dat er financiële verplichtingen ten koste van de gemeente Land van Cuijk voortvloeien uit de liquidatie van CGM (ambtelijke samenwerking Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Dit gezamenlijk optrekken van de lokale fracties is wat de VKP betreft een mooie start en opmaat naar één lokale partij in de gemeente Land van Cuijk.