Voor de laatste keer stond de behandeling van de Meerjarenbegroting 2021-2024 op de gemeenteraadsagenda. Het is even wennen, maar begin 2022 komt een einde aan onze zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

Is de raad bezig met zijn eigen afscheid?

Zelden was de verzoening tussen coalitie (AB’90 en VKP) en oppositie (CDA) zo zichtbaar. Weemoed en opluchting vonden elkaar; zo lijkt het wel, met het afscheid van de Millse democratie op de hielen. Alle ingediende moties en amendementen werden unaniem aangenomen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd de solide begroting van bijna € 30 mln. zonder slag of stoot vastgesteld. Bij het positieve saldo van € 137.000 moet de toezegging van € 114.000 door het Rijk in de Septembercirculaire nog worden opgeteld.

Dienstverleningsovereenkomst gemeenten Land van Cuijk met Grave

De raad had meer moeite met het ‘Dienstverleningsconcept’ dat de Stuurgroep van gemeente LvC in oprichting heeft gesloten met de gemeente Grave. Alle ambtenaren van CGM gaan over naar de nieuwe gemeente LvC. Zelfstandig Grave gaat dan diensten afnemen van die nieuwe gemeente. De overeenkomst rammelt nogal en komt te veel aan de Graafse wensen tegemoet, lijkt wel.

VKP: afname van diensten met bijbehorende tarieven is onduidelijk en bevat voor LvC op termijn de nodige financiële risico’s. CDA: Grave lijkt onbetrouwbaar en zou financieel gewin willen halen bij uittreding van Mill en Cuijk uit ambtenarenorganisatie CGM.

Om problemen te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen, werd een drietal gezamenlijk moties ingediend. De burgemeester als portefeuillehouder vond ze overbodig en soms beklemmend, maar beloofde de wensen in de Stuurgroep over te brengen.

AB’90 grossiert in moties

Met 5 moties (verzoeken aan college van B&W) en een amendement (wijziging op raadsvoorstel) nam AB’90 het initiatief in deze begrotingsvergadering.

  • Met de motie ‘Uitbreiding terrassen’ verzochten de drie fracties het college om in het hoogseizoen ruimhartig om te gaan met verruiming van de horecaterrassen in het Centrum.
  • De motie ‘Natuurlijke grasmaaier’ werd door AB’90 en VKP ingediend om het college te bewegen niet machinaal te maaien, maar een nieuwe herder met een schaapskudde te zoeken. De huidige schapenhoudster stopt namelijk aan het eind van dit jaar.
  • AB’90 en VKP vinden om diverse redenen, dat er een snelfietsroute ‘Duits Lijntje F264’ van Uden naar Cuijk moet komen, als ruggengraat van het fietsennetwerk in onze omgeving. Het college moet een onderzoek starten naar haalbaarheid.
  • Duurzaamheidsinitiatieven zouden volgens AB’90 en de VKP vrijgesteld moeten worden van leges. Met de motie ‘Groene leges’ moet het college samen met omliggende gemeenten onderzoeken of invoering hiervan mogelijk is en LvC-breed in beeld brengen.
  • Met de motie ‘Poorttarieven’ werd het college verzocht te komen met een voorstel tot lagere storttarieven van afvalverwijdering bij de milieustraten van GR Afvalinzameling LvC en Boekel.

Amendement

Aansluitend werd een VKP-amendement door de raad aangenomen om uit de begroting € 25.000 te reserveren voor verlaging van de afvalstoffenheffing voor onze burgers.

Amendement

Een initiatief van AB’90 om met een gezamenlijk amendement uit het positieve begrotingsresultaat financiële middelen in te zetten voor het realiseren van extra RO-capaciteit werd ingetrokken. Wethouder: “De Provincie gaat niet akkoord.” De afdeling Ruimtelijke Ordening kampt met personele problemen, waardoor veel (bouw-)initiatieven lang moeten wachten op voortgang. Het benodigde bedrag wordt nu gevonden in de voorlopige jaarrekening 2020.

N264 door Sint Hubert

In een door de VKP opgestelde brief wordt de onvrede en een verzoek tot heroverweging van plannen over het proces herinrichting N264 uiteengezet. Op voordracht van de VKP ondertekenden alle fracties een motie, waarin de griffier verzocht wordt deze brief te sturen naar de gedeputeerde en naar alle fracties van de Provinciale staten.

Theo van Eenbergen, AB’90